DUYURULAR

2024 XII. Kamu Hukukçuları Platformu Ulusal Sempozyum Duyurusu ve Çağrı Metni 29/01/2024
 
“HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ”
2024 KHP SEMPOZYUMU DUYURUSU VE BİLDİRİ ÇAĞRISI
İnsan hakları, hukuk devleti ve demokrasi konusunda ortaya çıkan anayasal, yasal, idari ve yargısal sorunları, günlük siyasetten bağımsız olarak yılda bir kez tartışmak ve değerlendirmek üzere anayasa, genel kamu, idare, vergi ve ceza hukuku alanlarında çalışan kamu hukuku öğretim elemanları ile "insan hakları" , "hukuk devleti" ve "demokrasi" alanlarında çalışan diğer disiplinlerden en az doktora düzeyinde akademisyen ve hukukçuların katılımına açık geleneksel Kamu Hukukçuları Platformu Sempozyumu’nun On İkincisi bu yıl 18 Ekim 2024 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Sempozyum'un yeri program ile birlikte duyurulacaktır.
Sempozyum, Kamu Hukukçuları Platformunun kuruluş ve etkinliklerine temel teşkil eden “insan hakları-hukuk devleti ve demokrasi”yi etkileyen/zayıflatan güncel hukuki konu ve sorunları tartışmaya açma geleneğine uygun olarak Türkiye’de bir süredir var olan, fakat yakın dönemde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasıyla yoğunluğu artan bir tehdit haline dönüşen “HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ” konusuna hasredilmiştir.
Hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim, ulusal makamlara etkili başvuru yapabilme, adil yargılanma ve yargı kararlarının yerine getirilmesini isteme haklarını da içeren geniş kapsamlı bir özgürlüktür ve özgürlüğün etkin kullanımını sağlama yükümlülüğü de devlete aittir.  Devletin bu yükümlülüğü göz önüne alındığında, yasama, yürütme ve yargı erkleri eliyle özgürlüğün kapsamının daraltılmasına, etkin kullanımının azaltılmasına, anayasal güvencelerin hiçe sayılmasına neden olan tutum ve işlemlerin geniş bir perspektiften çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği açıktır.
Bu kapsamda 2024 KHP Sempozyumunda “hak arama özgürlüğünün etkisizleştirilmesi” konusunun aşağıdaki alt başlıklara uygun olarak etraflıca tartışılması hedeflenmektedir:  
  1. Hak arama özgürlüğünün yasama aracılığıyla etkisizleştirilmesi
  • Uygulamakla tükenen kanunlar ve olağan/olağanüstü dönem KHK’ları
  • Anayasa m.13 uyarınca kanunilik ilkesine aykırı ve/ya hakkın özünü zedeleyen/ölçüsüz sınırlama getiren kanunlar
  • Yasamanın AYM’nin -başta pilot kararları olmak üzere- iptal kararlarının gereğini yerine getirmemesi
  1. Hak arama özgürlüğünün yürütme/idare aracılığıyla etkisizleştirilmesi
  • Yargı kararlarının uygulanmaması/ gereğinin yerine getirilmemesi (özellikle KHK’larla veya değişik 375 sayılı kanuna dayanarak görevden alınan, malvarlığına-pasaportuna el konulan, özlük hakları zarara uğratılan kişilere ilişkin yargı kararlarının uygulanmaması/geç uygulanması
  1.  Hak arama özgürlüğünün yargı aracılığıyla etkisizleştirilmesi
  • AYM’nin bireysel başvuru kararlarının yerine getirilmesine karşı direnç gösteren yargı
  • AYM’nin temel hak ve özgürlükler ile hukuk devletini koruma işlevinin etkisizleştirilmesi
 
Yukarıda belirtilen konu başlıklarına göre en az “Doktor” unvanlı meslektaşlarca hazırlanacak bildiri özetlerinin az 500 en fazla 750 kelimeden oluşması, bildirinin konusunu oluşturan temel sorunsalı açıkça ortaya koyması, bu sorunsalın nasıl ele alınacağını belirtmesi ve özgün nitelik taşıması beklenmektedir.
Bildiri özetinde ad, soyadı, akademik unvan, varsa kurum bilgileri ile iletişim ve e-posta yer almalıdır.
 
Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 15 Mart 2024.
Bildiri özetlerinin gönderileceği e-posta: khp2024@ozyegin.edu.tr
Sempozyum ile ilgili tüm bilgilere kamuhukukçulariplatformu.org adresinden ulaşılabilir.
Bildiri özetleri ve tam metin bildirilerinin kabulü kör hakem değerlendirilmesi sonucunda belirlenecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum duyurusu ve bildiri özeti çağrısı 29 Ocak 2024 Pazartesi  
Bildiri özeti gönderimi için son gün 15 Mart 2024 Cuma  
Kör hakem değerlendirilmesi sonucu kabul edilen özetlerin duyurulması ve bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı – Sempozyum takviminin duyurusu 25 Mart 2024 Pazartesi  
Bildiri tam metni gönderimi için son gün 1 Temmuz 2024 Pazartesi  
Kör hakem Değerlendirmelerinin Tamamlanması 5 Ağustos 2024 Pazartesi  
Tüm süreçleri tamamlanmış bildirilerin kamuhukukculari.org sitesine yüklenmesi ve Sempozyum programının duyurusu 2 Eylül 2024 Pazartesi  
SEMPOZYUM 18 EKİM 2024 CUMA  
 
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
(Son Soyadı sırası ile)
 
Sempozyum Bilim Kurulu
(Son Soyadı sırası ile)
 

Prof. Dr. Selda Çağlar
Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi
Doç. Dr. Ozan Ergül
Doç. Dr. M. Altan Heper
Prof. Dr. Didem Köse
Doç. Dr. Burak Öztürk
 
 
 
Prof. Dr. Gülsün A. Aygörmez
Doç. Dr. Hamide Bağçeci
Prof. Dr. B. Süheyl Batum
Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu
Dr. Öğr. Özge Yücel Dericiler
Dr. Öğr. Üyesi H. Alphan Dinçkol
Prof. Dr. Kemal Gözler
Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Melda Köse
Prof. Dr. Erdal Onar
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Dr. Öğr. Üyesi Aras Türay
Prof. Dr. Oktay Uygun
Prof. Dr. Ahmet Yayla
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
 

devamını oku >>
2023 XI. KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU ULUSAL SEMPOZYUM PROGRAMI 25/10/2023

Değerli meslektaşlarımız, 

Kamu Hukukçuları Platformu'nun,  MEF Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan   "Cumhuriyet: Bugünü ve Geleceği" temalı XI. Toplantısının program bilgisi ekte yer almaktadır.
 
Saygılarımızla, 
KHP Girişim ve Danışma Kurulu

 
devamını oku >>
KHP 2023 XI. TOPLANTI DUYURUSU 20/07/2023
Değerli meslektaşlarımız, 

Kamu Hukukçuları Platformu'nun XI. Toplantısını MEF Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirmeye karar vermiş bulunuyoruz.
 
KHP'nin XI. Toplantısının konusu "Cumhuriyet: Bugünü ve Geleceği" olarak belirlenmiştir.
MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüz yüze gerçekleştirmeyi planladığımız KHP XI. Toplantısı hukuk, siyaset bilimi, iktisat ve sosyal politikalar alanında uzman davetli konuşmacılarla Cumhuriyetin yüz yıllık uygulamasını farklı disiplinler üzerinden değerlendirmek ve ikinci yüzyılın başında öncelik verilmesi, güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi gereken konulara odaklanan bir kolokyum şeklinde gerçekleştirilecektir.
Toplantı afişi en kısa zamanda paylaşılacaktır.
 
Saygılarımızla, 
KHP Girişim ve Danışma Kurulu
 

 
Kamu Hukukçuları Platformu
XI. Toplantısı
MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
Cumhuriyet: Bugünü ve Geleceği
 
Davetli konuşmacılar:
Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Ayşe Buğra, Prof. Dr. Oktay Uygun, Prof. Dr. Füsun Üstel, Prof. Dr. Ozan Erözden, Prof. Dr. Meryem Koray, Prof. Dr. Rıdvan Akın, Doç. Dr. Murat Sevinç-Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Demirkent
 

Bilim Kurulu Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Prof. Dr. Turan Yıldırım
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
Prof. Dr. Kemal Gözler
Prof. Dr. Yasemin Özdek
Prof. Dr. Ece Göztepe
Prof. Dr. Selda Çağlar
Doç. Dr. Ozan Ergül
Doç. Dr. Burak Öztürk
Prof. Dr. Süheyl Batum
Prof. Dr. Havva Karagöz
Prof. Dr. Didem Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Emine Karacaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Hacımuratlar Sevinç
Ar. Gör. Zeynep Özen
Ar. Gör. Şevval Arslan

devamını oku >>
2022 X. Kamu Hukukçuları Platformu Ulusal Sempozyum Programı 12/10/2022
"Değer​li meslektaşlarımız,

Türkiye Barolar Birliği işbirliği ile 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da yüz yüze olarak gerçekleştireceğimiz X. Kamu Hukukçuları Platformu toplantısının  programını ekte bulabilirsiniz.

 Sempozyum Girişim Kurulu
 
 
devamını oku >>
PROF.DR.RONA AYBAY'I KAYBETTİK! 09/05/2022
ACI KAYBIMIZ PROF. DR. RONA AYBAY’IN ARDINDAN
 
Kamu Hukukçuları Platformu’nun kurucularından Prof. Dr. Rona Aybay’ı 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Hocamızı rahmetle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
Prof. Dr. Rona Aybay, 1935 yılında İstanbul’da doğmuş, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve doktorasını da burada tamamlamıştır. 1964 yılında Columbia Üniversitesi’nde mukayeseli hukuk mastırını tamamlamış, 1973 yılında doçent, 1980 yılında profesör ünvanını almış, ODTÜ’de Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir.
Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Savaşım Komisyonu ile Bosna-Hersek’teki insan hakları ihlallerini incelemekle görevli AGİT komisyonu üyeliklerinde bulunmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkinliğini arttırmak üzere, Avrupa Konseyi’nce oluşturulan 11 üyeli “Akil Kişiler Grubu”na üye seçilmiş, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi’nin kurulduğu 1996’dan kapandığı 2003 yılına kadar da Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş uluslararası yargıç olarak görev yapmıştır.
2006-2011 yıllarında Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanlığı, 2009 yılından günümüze kadar Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyeliği ile 2018 yılında kurulmasını sağladığı Genel Kamu Hukukçuları Topluluğu başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.
Kurucusu olduğu Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı aracılığıyla kuşaklar arasında bilgi alışverişine olanak sağlamış, genç hukukçuları yazmaya ve araştırmaya yöneltmiş, her yaştan bilim insanını bilgi aşkı etrafında bir araya getirerek akademi camiasına büyük katkılarda bulunmuştur.
12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra üniversiteden uzaklaştırılan, yedi yıl sonra Danıştay kararıyla görevine geri dönen Rona Aybay, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapmış, günümüze kadar Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliğini sürdürmüştür.
Uluslararası hukuk, insan hakları hukuku ve kamu hukukunun çeşitli alanlarında çok sayıda bilimsel kitap ve makalesi bulunan Prof. Dr. Rona Aybay, yaşamını yitirdiği 5 Mayıs 2022 tarihine kadar gazete ve dergi yazılarıyla da siyasi ve hukuki konularda görüşlerini paylaşmış, gündeme ışık tutmuştur.
Rona Aybay’ın en önemli özelliklerinden biri, öğrencileriyle ilişkisini hiç koparmaması, onlarla birlikte olmaya ve yeri geldikçe birlikte çalışmaya büyük önem vermesidir. Birbirinden değerli kitaplarına ikinci yazar olarak davet ettiği genç meslektaşlarımız, hocamızın fikirlerini ve adını gelecek kuşaklara da tanıtmaya devam edecekler.
Kısa bir biyografiye sığdırılması güç insanlardan biri olan Rona Aybay hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, başta ailesi, dostları, öğrencileri ve sevenleri olmak üzere tüm hukuk camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Yaydığınız ışık hiç sönmeyecek, ışıklarda uyuyun.

devamını oku >>
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013