DUYURULAR
 • 29/01/2024
  2024 XII. Kamu Hukukçuları Platformu Ulusal Sempozyum Duyurusu ve Çağrı Metni
   
  “HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ”
  2024 KHP SEMPOZYUMU DUYURUSU VE BİLDİRİ ÇAĞRISI
  İnsan hakları, hukuk devleti ve demokrasi konusunda ortaya çıkan anayasal, yasal, idari ve yargısal sorunları, günlük siyasetten bağımsız olarak yılda bir kez tartışmak ve değerlendirmek üzere anayasa, genel kamu, idare, vergi ve ceza hukuku alanlarında çalışan kamu hukuku öğretim elemanları ile "insan hakları" , "hukuk devleti" ve "demokrasi" alanlarında çalışan diğer disiplinlerden en az doktora düzeyinde akademisyen ve hukukçuların katılımına açık geleneksel Kamu Hukukçuları Platformu Sempozyumu’nun On İkincisi bu yıl 18 Ekim 2024 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Sempozyum'un yeri program ile birlikte duyurulacaktır.
  Sempozyum, Kamu Hukukçuları Platformunun kuruluş ve etkinliklerine temel teşkil eden “insan hakları-hukuk devleti ve demokrasi”yi etkileyen/zayıflatan güncel hukuki konu ve sorunları tartışmaya açma geleneğine uygun olarak Türkiye’de bir süredir var olan, fakat yakın dönemde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasıyla yoğunluğu artan bir tehdit haline dönüşen “HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ” konusuna hasredilmiştir.
  Hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim, ulusal makamlara etkili başvuru yapabilme, adil yargılanma ve yargı kararlarının yerine getirilmesini isteme haklarını da içeren geniş kapsamlı bir özgürlüktür ve özgürlüğün etkin kullanımını sağlama yükümlülüğü de devlete aittir.  Devletin bu yükümlülüğü göz önüne alındığında, yasama, yürütme ve yargı erkleri eliyle özgürlüğün kapsamının daraltılmasına, etkin kullanımının azaltılmasına, anayasal güvencelerin hiçe sayılmasına neden olan tutum ve işlemlerin geniş bir perspektiften çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği açıktır.
  Bu kapsamda 2024 KHP Sempozyumunda “hak arama özgürlüğünün etkisizleştirilmesi” konusunun aşağıdaki alt başlıklara uygun olarak etraflıca tartışılması hedeflenmektedir:  
  1. Hak arama özgürlüğünün yasama aracılığıyla etkisizleştirilmesi
  • Uygulamakla tükenen kanunlar ve olağan/olağanüstü dönem KHK’ları
  • Anayasa m.13 uyarınca kanunilik ilkesine aykırı ve/ya hakkın özünü zedeleyen/ölçüsüz sınırlama getiren kanunlar
  • Yasamanın AYM’nin -başta pilot kararları olmak üzere- iptal kararlarının gereğini yerine getirmemesi
  1. Hak arama özgürlüğünün yürütme/idare aracılığıyla etkisizleştirilmesi
  • Yargı kararlarının uygulanmaması/ gereğinin yerine getirilmemesi (özellikle KHK’larla veya değişik 375 sayılı kanuna dayanarak görevden alınan, malvarlığına-pasaportuna el konulan, özlük hakları zarara uğratılan kişilere ilişkin yargı kararlarının uygulanmaması/geç uygulanması
  1.  Hak arama özgürlüğünün yargı aracılığıyla etkisizleştirilmesi
  • AYM’nin bireysel başvuru kararlarının yerine getirilmesine karşı direnç gösteren yargı
  • AYM’nin temel hak ve özgürlükler ile hukuk devletini koruma işlevinin etkisizleştirilmesi
   
  Yukarıda belirtilen konu başlıklarına göre en az “Doktor” unvanlı meslektaşlarca hazırlanacak bildiri özetlerinin az 500 en fazla 750 kelimeden oluşması, bildirinin konusunu oluşturan temel sorunsalı açıkça ortaya koyması, bu sorunsalın nasıl ele alınacağını belirtmesi ve özgün nitelik taşıması beklenmektedir.
  Bildiri özetinde ad, soyadı, akademik unvan, varsa kurum bilgileri ile iletişim ve e-posta yer almalıdır.
   
  Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 15 Mart 2024.
  Bildiri özetlerinin gönderileceği e-posta: khp2024@ozyegin.edu.tr
  Sempozyum ile ilgili tüm bilgilere kamuhukukçulariplatformu.org adresinden ulaşılabilir.
  Bildiri özetleri ve tam metin bildirilerinin kabulü kör hakem değerlendirilmesi sonucunda belirlenecektir.

  SEMPOZYUM TAKVİMİ
  Sempozyum duyurusu ve bildiri özeti çağrısı 29 Ocak 2024 Pazartesi  
  Bildiri özeti gönderimi için son gün 15 Mart 2024 Cuma  
  Kör hakem değerlendirilmesi sonucu kabul edilen özetlerin duyurulması ve bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı – Sempozyum takviminin duyurusu 25 Mart 2024 Pazartesi  
  Bildiri tam metni gönderimi için son gün 1 Temmuz 2024 Pazartesi  
  Kör hakem Değerlendirmelerinin Tamamlanması 5 Ağustos 2024 Pazartesi  
  Tüm süreçleri tamamlanmış bildirilerin kamuhukukculari.org sitesine yüklenmesi ve Sempozyum programının duyurusu 2 Eylül 2024 Pazartesi  
  SEMPOZYUM 18 EKİM 2024 CUMA  
   
   
  Sempozyum Düzenleme Kurulu
  (Son Soyadı sırası ile)
   
  Sempozyum Bilim Kurulu
  (Son Soyadı sırası ile)
   

  Prof. Dr. Selda Çağlar
  Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi
  Doç. Dr. Ozan Ergül
  Doç. Dr. M. Altan Heper
  Prof. Dr. Didem Köse
  Doç. Dr. Burak Öztürk
   
   
   
  Prof. Dr. Gülsün A. Aygörmez
  Doç. Dr. Hamide Bağçeci
  Prof. Dr. B. Süheyl Batum
  Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu
  Dr. Öğr. Özge Yücel Dericiler
  Dr. Öğr. Üyesi H. Alphan Dinçkol
  Prof. Dr. Kemal Gözler
  Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu
  Dr. Öğr. Üyesi Melda Köse
  Prof. Dr. Erdal Onar
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam
  Dr. Öğr. Üyesi Aras Türay
  Prof. Dr. Oktay Uygun
  Prof. Dr. Ahmet Yayla
  Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
   

  devamını oku >>
 • 25/10/2023
  2023 XI. KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU ULUSAL SEMPOZYUM PROGRAMI

  Değerli meslektaşlarımız, 

  Kamu Hukukçuları Platformu'nun,  MEF Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan   "Cumhuriyet: Bugünü ve Geleceği" temalı XI. Toplantısının program bilgisi ekte yer almaktadır.
   
  Saygılarımızla, 
  KHP Girişim ve Danışma Kurulu

   
  devamını oku >>
 • 20/07/2023
  KHP 2023 XI. TOPLANTI DUYURUSU
  Değerli meslektaşlarımız, 

  Kamu Hukukçuları Platformu'nun XI. Toplantısını MEF Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirmeye karar vermiş bulunuyoruz.
   
  KHP'nin XI. Toplantısının konusu "Cumhuriyet: Bugünü ve Geleceği" olarak belirlenmiştir.
  MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüz yüze gerçekleştirmeyi planladığımız KHP XI. Toplantısı hukuk, siyaset bilimi, iktisat ve sosyal politikalar alanında uzman davetli konuşmacılarla Cumhuriyetin yüz yıllık uygulamasını farklı disiplinler üzerinden değerlendirmek ve ikinci yüzyılın başında öncelik verilmesi, güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi gereken konulara odaklanan bir kolokyum şeklinde gerçekleştirilecektir.
  Toplantı afişi en kısa zamanda paylaşılacaktır.
   
  Saygılarımızla, 
  KHP Girişim ve Danışma Kurulu
   

   
  Kamu Hukukçuları Platformu
  XI. Toplantısı
  MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   
  Cumhuriyet: Bugünü ve Geleceği
   
  Davetli konuşmacılar:
  Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Ayşe Buğra, Prof. Dr. Oktay Uygun, Prof. Dr. Füsun Üstel, Prof. Dr. Ozan Erözden, Prof. Dr. Meryem Koray, Prof. Dr. Rıdvan Akın, Doç. Dr. Murat Sevinç-Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Demirkent
   

  Bilim Kurulu Düzenleme Kurulu
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam
  Prof. Dr. Turan Yıldırım
  Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
  Prof. Dr. Kemal Gözler
  Prof. Dr. Yasemin Özdek
  Prof. Dr. Ece Göztepe
  Prof. Dr. Selda Çağlar
  Doç. Dr. Ozan Ergül
  Doç. Dr. Burak Öztürk
  Prof. Dr. Süheyl Batum
  Prof. Dr. Havva Karagöz
  Prof. Dr. Didem Yılmaz
  Dr. Öğr. Üyesi Emine Karacaoğlu
  Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Hacımuratlar Sevinç
  Ar. Gör. Zeynep Özen
  Ar. Gör. Şevval Arslan

  devamını oku >>
 • 12/10/2022
  2022 X. Kamu Hukukçuları Platformu Ulusal Sempozyum Programı
  "Değer​li meslektaşlarımız,

  Türkiye Barolar Birliği işbirliği ile 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da yüz yüze olarak gerçekleştireceğimiz X. Kamu Hukukçuları Platformu toplantısının  programını ekte bulabilirsiniz.

   Sempozyum Girişim Kurulu
   
   
  devamını oku >>
 • 09/05/2022
  PROF.DR.RONA AYBAY'I KAYBETTİK!
  ACI KAYBIMIZ PROF. DR. RONA AYBAY’IN ARDINDAN
   
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun kurucularından Prof. Dr. Rona Aybay’ı 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Hocamızı rahmetle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
  Prof. Dr. Rona Aybay, 1935 yılında İstanbul’da doğmuş, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve doktorasını da burada tamamlamıştır. 1964 yılında Columbia Üniversitesi’nde mukayeseli hukuk mastırını tamamlamış, 1973 yılında doçent, 1980 yılında profesör ünvanını almış, ODTÜ’de Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir.
  Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Savaşım Komisyonu ile Bosna-Hersek’teki insan hakları ihlallerini incelemekle görevli AGİT komisyonu üyeliklerinde bulunmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkinliğini arttırmak üzere, Avrupa Konseyi’nce oluşturulan 11 üyeli “Akil Kişiler Grubu”na üye seçilmiş, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi’nin kurulduğu 1996’dan kapandığı 2003 yılına kadar da Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş uluslararası yargıç olarak görev yapmıştır.
  2006-2011 yıllarında Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanlığı, 2009 yılından günümüze kadar Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyeliği ile 2018 yılında kurulmasını sağladığı Genel Kamu Hukukçuları Topluluğu başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.
  Kurucusu olduğu Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı aracılığıyla kuşaklar arasında bilgi alışverişine olanak sağlamış, genç hukukçuları yazmaya ve araştırmaya yöneltmiş, her yaştan bilim insanını bilgi aşkı etrafında bir araya getirerek akademi camiasına büyük katkılarda bulunmuştur.
  12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra üniversiteden uzaklaştırılan, yedi yıl sonra Danıştay kararıyla görevine geri dönen Rona Aybay, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapmış, günümüze kadar Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliğini sürdürmüştür.
  Uluslararası hukuk, insan hakları hukuku ve kamu hukukunun çeşitli alanlarında çok sayıda bilimsel kitap ve makalesi bulunan Prof. Dr. Rona Aybay, yaşamını yitirdiği 5 Mayıs 2022 tarihine kadar gazete ve dergi yazılarıyla da siyasi ve hukuki konularda görüşlerini paylaşmış, gündeme ışık tutmuştur.
  Rona Aybay’ın en önemli özelliklerinden biri, öğrencileriyle ilişkisini hiç koparmaması, onlarla birlikte olmaya ve yeri geldikçe birlikte çalışmaya büyük önem vermesidir. Birbirinden değerli kitaplarına ikinci yazar olarak davet ettiği genç meslektaşlarımız, hocamızın fikirlerini ve adını gelecek kuşaklara da tanıtmaya devam edecekler.
  Kısa bir biyografiye sığdırılması güç insanlardan biri olan Rona Aybay hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, başta ailesi, dostları, öğrencileri ve sevenleri olmak üzere tüm hukuk camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
  Yaydığınız ışık hiç sönmeyecek, ışıklarda uyuyun.

  devamını oku >>
 • 09/05/2022
  PROF.DR.RONA AYBAY İÇİN ADLAMA-PROF.DR.FAZIL SAĞLAM
  Rona  AYBAY  İçin   Adlama
   
  Rahle-i  tedrisinden  geçenlerden  duydum;
  derler ki
  O bir ayrıcalıktır bizler için; bir markadır
  hukuk aleminde .
  Nezaket  saklıdır dilinde,  kaleminde ,
                        dersleri , kitapları
  Aydın Aybay gibi  açık  ve sade .
   

  Aklı kalır kimi zaman  eski radyolarında ,
  İznik’in dinginliğinde , lâkin
  Yaşamı dinmeyen bir uğraş ve direnç,
  yaşı  seksen,  ama kendi hala genç;
  sorduk  yine öğrencilere,  dediler :
  “o  sesiyle  gülen”, “kamil insan”
   “Öğrenciye  karşı  sevecen  ve candan”
  mizaç ve tavrıyla  tam bir “çelebi”, üstelik
  Bizden sanki hiç kopmamış gibi ;
  elbette genç kalır gençle   birlikte  olan.
  Anladık  ki  bu  işin  sırrı , sevgiden geçer.
  Yargıçlık  da Hocalık da ışığını ,
  ancak bu sevgiyle  birlikte  saçar.
   
  Fazıl Sağlam                  
  Çeşme, 23.09.2014
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  devamını oku >>
 • 21/04/2022
  2022 X. Kamu Hukukçuları Platformu Ulusal Sempozyum Duyurusu ve Çağrı Metni
  Değerli meslektaşlarımız, 
  Kamu Hukukçuları Platformu'nun X. Toplantısını Türkiye Barolar Birliği işbirliğiyle 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirmeye karar vermiş bulunuyoruz.
   
  KHP'nin X. Toplantısının konusu "Olağanüstü Rejimlerde İnsan Haklarını Savunmak" olarak belirlenmiştir. Türkiye Barolar Birliği'nin toplantı salonunda yüzyüze gerçekleştirmeyi planladığımız KHP X. Toplantısının bildiri çağrısını ekte bulabilirsiniz. 
  Saygılarımızla, 
  KHP Düzenleme Kurulu
   
  OLAĞANÜSTÜ REJİMLERDE
  İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK
  Türkiye Barolar Birliği ve Kamu Hukukçuları Platformu (KHP)
   
  11-12 KASIM 2022
  Türkiye Barolar Birliği Özdemir Özok Salonu, Balgat/ANKARA
   
  ULUSAL SEMPOZYUM
  BİLDİRİ ÇAĞRISI
  Türkiye’de 2016-2018 yılları arasında Anayasa’da koşulları öngörülen bir Olağanüstü Hal (OHAL) dönemi yaşanmıştır. Ancak, Anayasa’daki usulî koşullara uyularak ilan edilmiş OHAL’in KHK’ler eliyle hukuk düzeninde yarattığı ve olağan döneme de etki eden sonuçlarının OHAL kapsamını aştığı yönünde haklı tespit ve eleştiriler sürmektedir. OHAL ilan edilmeden önce fiilen başladığı iddia edilebilecek bu olağanüstü rejim, OHAL biçimsel olarak sona erdikten sonra da fiilen devam etmektedir. Biçimsel ve usulî koşullara uygun OHAL döneminin olması gereken kapsamını aşan ve OHAL uygulamalarının devamlılığına işaret eden bu rejim altında, temel hak ve özgürlüklerin ihlale uğraması, daha da ileri giderek korumasız ve hukuk zemininde savunmasız bırakılması temel bir sorun olarak dikkat çekmektedir.
  Bu durumun, giderek otoriterleşen siyasal rejimin bir sonucu olduğu kuşkusuzdur. Bu siyasal koşulların oluşumunda yargı ve yasama organlarının işlevlerini etkin bir şekilde yerine getirmemesi/getiremez hale gelmesinin payı olduğu da yadsınamaz. Kurumsal yapılardaki bu işlevsizliğin temel sebebi ise şüphesiz anayasal demokrasi ve kuvvetler ayrılığına aykırı bir biçimde söz konusu organların etkisizleştirilmesi ve geriletilmesidir. Örneğin, milletvekilleri hakkında verilen gerek yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması, gerek milletvekilliklerinin düşürülmesi, gerekse disiplin yaptırımı kararlarıyla, milletvekilleri yasama görevini gereği gibi yerine getirmekten alıkonulabildiği gibi, seçilme hakları da ihlal edilebilmekte, ihlal zinciri seçmenlerin temsil hakkına kadar uzanmaktadır. Benzer şekilde, yargı organları insan haklarını koruma rolünü çoğunlukla yerine getirememektedir. Örneğin, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru denetimlerinde arzu edilen etkinliği göstermeyebilmekte, kritik öneme sahip başvurular bir türlü gündeme alınmamakta ya da hak ihlali bulunmadığı yönündeki kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ihlal tespiti ile geri çevrilmektedir. Bu örnekleri arttırmak mümkündür.
  Bu yılki KHP Sempozyumunun konusu bu gerçeklerden hareket ederek “Olağanüstü Rejimlerde İnsan Haklarını Savunmak” olarak belirlenmiştir. Bu başlık altında, kişi güvenliği ve özgürlüğü, ifade özgürlüğü, siyasal hak ve özgürlükler, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları, özel yaşamın gizliliği hakkı, çalışma özgürlüğü başta olmak üzere hak ve özgürlükler ile ilgili temel sorunların ele alınarak tartışılması, böylelikle insan hakları ihlallerine ve insan haklarını savunma, hak arama ve ihlalleri giderme imkanlarından yoksun bırakılmaya/savunmasızlığa, bunların neden ve sonuçlarına dikkat çekilerek tarihe not düşülmesi amaçlanmaktadır.
  KHP’nin kuruluş ve faaliyetlerinde gözettiği temel ilkelerden biri olan, her koşulda ve dönemde “insan haklarını savunmak” hedefine bağlı olarak bu sempozyumda, tüketici olmamakla birlikte, aşağıda belirtilen konularda özellikle ülkemizde yaşanan sorunları odağına alan eleştirel katkılar beklenmektedir: 
  -OHAL KHK’lerinin yol açtığı, çalışma hakkı, örgütlenme özgürlüğü, sendikal haklar, kamu hizmetlerine girme hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı başta olmak üzere, pek çok hak ihlaline neden olan sorunlar ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun uygulamaları,
  -OHAL ilan edilmeden gündeme gelen “fiili olağanüstü hal” rejiminin hak ihlalleri (örneğin 2015’te Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasakları ve son iki yıldır uygulanan pandemi tedbirleri),
  -Siyasal haklar ile ilgili ihlaller (örneğin, milletvekillerine ve yerel yöneticilere yönelik seçme ve seçilme hakkı ile ilgili ihlaller),
  -Hak arama özgürlüğü ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin ihlaller (mahkemeye erişim hakkı ihlalleri, tutuklama koşullarına aykırılıklar, yargı kısıtları, AYM ve AİHM’nin bazı kararlarının yerine getirilmemesi, yargılama süreçlerinde ve infaz aşamasında sistematik hale gelen hukuksuzluk örnekleri vb.),
  - İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkıyla ilgili ihlaller,
  -Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere yargı organları ve idari kurumların hak ihlallerinin oluşmasında, önlenememesinde ve/veya giderilememesindeki rolü.
   
  Sempozyum Takvimi
  14 Mart 2022: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için çağrı
  21 Nisan 2022: Bildiri özeti gönderimi için son gün
  11 Mayıs 2022: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması.
    Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı

  14 Ekim 2022: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için son gün
  15 Ekim 2022: Bildiri tam metni gönderimi için son gün
  25 Ekim 2022: Tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu

  11 Kasım 2022: Sempozyum açılış günü

   
  • Bildiri sunmak isteyenler en az “Doktor” unvanlı olmalıdır.
  • Bildiri özetleri en az 500 en fazla 750 sözcükten oluşmalı, özetin altında bildiri planı yer almalıdır.
  • Bildiri özetinde ad, soyadı, akademik unvan, varsa kurum bilgileri ile iletişim ve mail adresi yer almalıdır.
   
  BİLDİRİ ÖZETLERİNİN YOLLANACAĞI ADRES:
  khpsempozyum2022@gmail.com
   
   
  Sempozyum Düzenleme Kurulu
  Prof. Dr. Yasemin Özdek (Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Ece Göztepe (İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Selda Çağlar (Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
  Doç. Dr. Ozan Ergül (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Doç. Dr. Burak Öztürk (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Doç. Dr. Didem Yılmaz (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
   
  KHP ve Sempozyum Danışma Kurulu
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam (Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Rona Aybay (Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Oktay Uygun (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Kemal Gözler (Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyesi)
  Prof. Dr. Erdal Onar (İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
   
  Sempozyum Bilim Kurulu
  (Alfabetik Sırayla)
  Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi)
  Prof. Dr. Metin Günday (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu (Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Bertil Emrah Oder (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Turan Yıldırım (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Doç. Dr. Olgun Akbulut (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Doç. Dr. Nilay Arat (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Doç. Dr. Altan Heper (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Doç. Dr. Ulaş Karan (Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Doç. Dr. D. Çiğdem Sever (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  Doç. Dr. Murat Sevinç (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğretim üyesi)
  Doç. Dr. M. Ayhan Tekinsoy (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

  devamını oku >>
 • 09/11/2021
  2021 IX. Kamu Hukukçuları Platformu Ulusal Sempozyum Güncellenmiş Program ve Yeni Zoom Linki

  "Değer​li meslektaşlarımız,


  12-13 Kasım 2021 tarihlerinde tamamen çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz IX. Kamu Hukukçuları Platformu toplantısının GÜNCELLENMİŞ programını ekte bulabilirsiniz.

  Her iki gün için geçerli olan YENİ Zoom linki şu şekildedir:

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/91001806742?pwd=cE9yRVE0SGRRb2hKUVFvVURORjUrQT09
  Meeting ID: 910 0180 6742
  Passcode: 971632


  Sunum yapacak yedi meslektaşımızın tebliğ metinlerine ise KHP’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz: kamuhukukculari.org

  Bu metinler nihai metinler olmayıp toplantıda yapılacak tartışmalar sonrasında yayıma hazır hale getirilecektir. Bu nedenle metinlere atıf yapılmaması önemle rica olunur.

  KHP toplantılarında mutat olduğu üzere metinlerin önceden okunması, katılımcıların sunum yapan meslektaşlarımızla daha iyi tartışmalar yürütmesine yardımcı olacaktır.

  Hepinizle çevrimiçi de olsa 12-13 Kasım tarihlerinde görüşmek ümidiyle.

  KHP İcra Kurulu adına
  Prof. Dr. Ece Göztepe"
  devamını oku >>
 • 12/10/2021
  2021 IX. KAMU HUKUKU PLATFORMU ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU
  Değerli Meslektaşlarımız,
  12-13 Kasım'da Bilkent Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan IX.Kamu Hukukçuları Platformu toplantısına yüz yüze katılmak istediğini bildirenlerin sayısının çok az olması sebebiyle İcra Kurulu, sempozumun tamamen 'çevrimiçi' olarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
  Bilgilerinize önemle sunar, 2022 yılında yüz yüze yapacağımız bir toplantıda tekrar bir arada olmayı ümit ederiz.
  devamını oku >>
 • 08/04/2021
  2021 IX. KAMU HUKUKU PLATFORMU ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU
  Değerli Meslektaşlarımız,
  Kamu Hukukçuları Platformu, İ.D. Bilkent Üniversitesi ile birlikte, hukukun siyasi politikaların bir aracı olarak kullanılarak belirsizleştirilmesi ve hukuk güvenliğinin yok edilmesi üzerine ulusal bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgiler KHP web sitesinde belirtilmektedir. Kamu Hukukçuları Platformu’nun 12-13 KASIM 2021 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde düzenlenecek olan IX. toplantısı ulusal sempozyum formatında olup ilgilenen tüm meslektaşlarımızın bildiri ile katılımına açıktır.
  “Türkiye’de ve Dünyada Hukuk Devletinde Aşınma Hukukun Araçsallaştırılması-Belirsizleştirilmesi” başlıklı toplantımıza bildiri özeti gönderimi için son gün 14 Mayıs 2021’dir.
  devamını oku >>
 • 01/05/2020
  Ülkü Azrak Anısına/Fazıl Sağlam
  Ülkü Azrak’ın ölümü hepimizde derin bir üzüntü bıraktı. Kamu Hukukçuları Platformu’nun kuruluşundan bu yana “Girişim ve İcra Kurulu”nda görevliydi. Ne var ki uzunca bir süredir rutin yazışmalarımıza katılamıyordu. Ara açılınca meraklanmaya başladık. Kendisine geçen yılın mart ay başlarında ayrı bir e posta gönderdim:

           “Sevgili Ülkü Hocam, KHP yazışmalarının tümü size de gönderiliyor. Ama sizden hiçbir ses duyamıyoruz. Ama bu ileti KHP ile ilgili değil. Sizin ve Lore'nin sağlığınızı merak ettiğim için yazıyorum. Umarım sağlığınızla ilgili bir sorun yoktur. Kısa bir bilgi verirseniz sevinirim. Selam ve sevgilerimle. 09.03.2019, Fazıl Sağlam

  Buna da bir cevap gelmedi. Sonraki çabalarım da sonuçsuz kaldı. Bu sessizlik bir yılı aştı. Sonunda Nisan başında kürsü arkadaşı Şebnem SAYHAN’dan bize bir haber ulaştı. “ Şu anda İstanbul’daki evinde. Ama eşi hastanede. Telefonla ulaşabilirsiniz.”. Hemen telefona sarıldım. Uzunca bir süre görüştük. Konuşması her zamanki gibi düzgün, dolu ve zengindi. Ama sesi eskisi gibi gür çıkmıyordu. Eşini taburcu ettiklerini, onu beklediğini, ay sonunda Almanya’ya döneceklerini söyledi. Sesinin zayıflığını buna yordum.  Ama eşinin taburcu olması ve Almanya’ya dönüş hazırlığı, sanki çok şeyin yolunda gittiğine işaret ediyordu.  Her ikisine de sağlıklı günler dileyerek telefonu kapattım. Hemen Rona AYBAY’ı arayarak iyimser izlenimimi ona da yansıttım.  Benden sonra Rona Hoca’da aramış ve aynı izlenimlerle ayrılmış. Ne yazık ki her ikimiz de yanılmışız. Kısa bir süre sonra eşini kaybettiğini; oğlunun gelip cenazeyi Almanya’ya götürdüğünü ve hemen arkasından kendisinin de hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alındığını öğrendik. Birkaç gün geçmedi ölüm haberi geldi. Çoğumuz bir çeşit karantina ortamındaydık. Onun için hiçbir şey yapamadık; cenazesine bile katılamadık. Bunun acısı içimizde kaldı. Şükran SONER, 17 Nisan 2020 tarihli Cumhuriyet’te yazdığı “Ülkü AZRAK’ı Uğurlarken” başlıklı yazıda bu acıyı şöyle yansıtıyor: “Ölüm haberinin duyurulmasının haber içerikleri canımı acıttı. İsyan ettim. Virüssüz günlerde aramazdan ayrılmış olsaydı, çıkabilecek haberleri, anılarının, yaptıklarının paylaşılacağı bir uğurlamayı düşledim.” Bunu okuyunca içim parçalandı.

  Ülkü Hocayla ağabey kardeş gibiydik. Öyle ki Anayasa Mahkemesi’nden emekli olduğumu söylediğimde tam bir sevecen ağabey tepkisiyle “Fazıl sen yaş haddinden emekli olacak kadar büyüdün mü?” demez mi? Oysa aramızdaki yaş farkı altıyı geçmiyordu. Ama avukatlık dönemimde, idari davalara yoğunlaştığımda Ülkü Hoca bana yol gösteren bir Usta oldu. Bilimsel çalışmalarımda da aynı ustalığın katkısını gördüm.  Friedrich MÜLLER için çıkarılan Armağan’a yazdığım makalenin onun denetiminden geçmesi beni çok rahatlatmıştır. Bu tavır onun doğasında vardı. Şükran’ın yazısında DİSK’in tüm görevlilerinin işkenceli gözaltı sürecinde olduğu bir ortamda DİSK’in genç avukatı Ercüment Tahiroğlu ile hukuki destek verme amacıyla görüştüğünü öğrendiğimde hiç şaşırmadım. Bu alanda ihtiyaç duyan herkese yardıma hazırdı. Çünkü o bir “hukukşinas”tı ve hukuk devletine bağlılık ve hizmet, onun için vazgeçilmez bir yaşam çizgisiydi.
  Kendisi için çıkarılan 75 Yaş Armağanı’nda bu niteliği şöyle açıklamıştım: “Tüm yaşamı boyunca hukuk devletinin gerçekleşmesi yönünde hizmet veren Prof. Dr. Ülkü Azrak için çıkarılan Armağan’a bir makale ile katkıda bulunmak, benim için büyük bir onurdur. AZRAK için hukuk devleti, yalnızca hukuk güvenliği sağlayan, hukukun içeriğinden bağımsız biçimsel bir ilke değildir. Hukuk güvenliğinin sağlanması önemli bir kazanımdır. Ama hukuk, insan haklarına dayalı çoğulcu demokratik ve laik düzeni korumuyorsa, sosyal adaleti de içerecek biçimde adalete hizmet etmiyorsa, hukuk devletinin sağladığı hukuk güvenliği de fazla bir anlam taşımaz. AZRAK’ın sosyal devlet ilkesi konusunda ilk makalelerden birini yazmış olması böyle bir bütünlüğe yönelişinin ilk belirtisidir. Bu nedenle AZRAK için yazılacak yazı da bu bütünlüğe yabancı düşmemelidir”.

           Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde göreve başladığımda Ülkü AZRAK ve Aydın AYBAY, Ayferi GÖZE gibi Hocalar da o fakültede görev yapıyordu. Aydın Hoca Fakültenin Kurucu Dekanı’ydı. Yetenekli genç bir kadro ve deneyimli Hocalarla dengelenmiş ideal bir fakülte yaratmıştı. Ama artık Dekanlık görevini daha genç birine aktarmak istiyordu.  Kadim dostum, Köln’de birlikte doktora yaptığımız Devrim ULUCAN, yeni Dekan olarak atandı. Bir süre sonra beni de aralarına aldılar. Daha sonra Hüseyin Perviz HATEMİ de aramıza katıldı. Kendimi son derece verimli bir akademik çalışma ortamında buldum. İki yılımı orada geçirdim. Şimdi onuncu yılına ulaşmış olan Kamu Hukukçuları Platformu da orada kuruldu. Ama bu güzel çalışma ortamı, yeni siyasal iktidarın hedef ve beklentilerine uygun değildi. Yerine daha canlısı ve daha niteliklisi kurulabilseydi, buna bir diyeceğim de olamazdı. Ama ne yazık ki bu gelişme, yükselen sıradanlığa yenik düştü. Bu dalgada önce Ülkü AZRAK görevden alındı. Onu Hüseyin Perviz HATEMİ ve Engin ÜNSAL izledi. Bahane hazırdı: 72 yaşı doldurmuş olmak. Ama biliyorduk ki bu gerekçe, YÖK’ün 72 yaşı dolduran herkes için uyguladığı ya da dayattığı bir zorunluluk değildi. Bir çeşit siyasal ayırımcılık işlevi yerine getiriyordu. Bu gelişmelere duyduğum tepkinin sonucu olarak istifamı verdim. Ben ayrıldıktan sonra Aydın AYBAY’ın kurduğu ve evladı gibi büyüttüğü o Fakülte de zamanın eğilimine uygun olarak dağılma sürecine girdi. Devrim ULUCAN Dekanlıktan ayrılma zorunda bırakıldı. Yerine atanan Oktay UYGUN da ancak üç yıl dayanabildi.

           Bugünden geriye baktığımda istifa etmem doğru muydu? Tam kestiremiyorum. Ama istifa bende bir çeşit demokratik refleks olarak yer tutmuştur. İlk istifamı A.Ü. S,B,F.’de (Mektebi Mülkiye’de) vermiştim. 1980’li yılların başlarında Mülkiye'nin içinde bulunduğu boğucu hava dayanılır gibi değildi. Dekan Cevat GERAY, Dekan Yardımcıları Rona AYBAY ve Kurthan FİŞEK,  1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’na dayanılarak görevlerinden alınmıştı. Hocam Bahri SAVCI ve kürsü arkadaşım Cem EROĞUL, SBF’nin simge isimlerinden Tuncer BULUTAY, Korkut BORATAV, Alparslan IŞIKLI da aynı akıbete uğramıştı. Oysa Bahri SAVCI ikinci yarıyılın başında veda dersini vererek zaten emekliye ayrılmayı planlıyordu. Anayasa Hukukunun o yarıyıldaki ilk dersini Bahri Hoca’nın veda dersi için ayırmıştık.  Bahri Hocaya o malum sarı zarf gelince, bu derse onun yokluğunda giremeyeceğimi anlayıp, istifamı verdim ve İstanbul’da avukatlığa başladım. Şimdiki tahribatla karşılaştırma imkânım, daha doğrusu hayal gücüm olsaydı, belki de hiç ayrılmazdım. Ama bu gibi reflekslerde belirleyici olan, insanın içinde yaşadığı zaman dilimidir. İşte Ülkü Hoca’nın görevine son verilmesi de bu tür bir zaman dilimine rastlamış ve aynı reflekse yol açmıştır.

  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden kaba bir biçimde koparılması, Ülkü Hoca’da büyük bir kırgınlık yaratmıştı. Bir süre sonra eşi Hannelore’yle birlikte Türkiye’den ayrıldılar ve Almanya’ya yerleştiler. Zaten çocukları da Almanya’da çalışıyordu. Türkiye’ye gelişleri, kısa bir Kıbrıs tatili ve yıllık sağlık kontrolleriyle sınırlı kaldı. Ne yazık ki AZRAK ailesini, kaderin soğuk bir cilvesi olarak bu kontrollerin sonuncusunda kaybettik.  Sağlık kontrollerini Türkiye’de yaptırma tutkusu ile yakından bağlantılı olduğu için son bir anımı paylaşmadan geçemeyeceğim. İki yıl kadar önce emekli Hocalar olarak 2017 KHK kıyımında üniversiteden uzaklaştırılmış olan Anayasa Hukukçularıyla dayanışmamızı göstermek ve ülkedeki kötü gidiş konusunda kamuoyunu uyarmak amacıyla bir bildiri hazırladık. Bu bildiride koruma refleksi üstün geldi ve halen faal görevde olan genç arkadaşlarımızı bu girişime katmak istemedik. Bildiri, önada göre alfabetik sırayla Cem EROĞUL, Fazıl SAĞLAM, Kemal GÖZLER, Naz ÇAVUŞOĞLU, Rona AYBAY ve Ülkü AZRAK imzasıyla KHP Web sayfasında (http://www.kamuhukukculari.org/?sayfa=duyurular&id=45) ve basında yayımlandı. Bildiri üzerinde uzlaşma ve görüş birliği sağlamak üzere yaptığımız yazışmaları Ülkü Hoca’ya da yöneltmiştik. Ondan cevap gelmemesini zımnen kabul saydık. Meğer o sıralar E postalarına hiç bakamıyormuş. Gazetelerde adını görünce beni telefonla aradı ve tüm yaşamlarını Almanya odaklı olarak düzenlediklerini, ama yılda bir ay sağlık kontrolü için Türkiye’ye geldiklerini belirttikten sonra şunu söyledi: “Bu bildiri bizim Almanya’ya dönüşümüze engel çıkarırsa, tüm yaşamımız alt üst olur. Ne dersin?” diye sordu. “Hocam sizden açık bir cevap almadan adınızı yazmamız hata idi. Ama hiç merak etmeyin gerçek durumu yansıtan bir açıklama yapıp size de bildiririz.” diye cevap verdim. Ertesi gün Ülkü Hoca’dan şöyle bir E posta geldi:

  Aziz dostum, sevgili meslektaşım Fazıl, Seninle yaptığım telefon görüşmesinden sonra bildiriyi tekrar kritik bir gözle inceledim ve aslında çok iyi kaleme alınmış bu bildiride herhangi bir kaygıya yol açacak bir nitelik olmadığı görüşüne vardım. Bu nedenle benim imzamın çıkarılmasına da gerek olmadığını düşünüyorum. Bu hususta bir zahmete girmenin lüzumu yok.

  Sevgili Ülkü Hoca, seni çok özleyeceğiz ve hepimize rehber olan özelliklerini hiç unutmayacağız. Sevgili eşin Hannelore’yle birlikte ışıklar içinde kalın.

  devamını oku >>
 • 15/04/2020
  Prof. Dr. Ülkü Azrak Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz

  Değerli meslektaşlarımız,

  Kamu Hukukçuları Platformu’nun kurucularından Girişim ve İcra Kurulumuz üyesi Prof. Dr. Ülkü AZRAK'ı 15 Nisan 2020 tarihinde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.
  İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kurucuları arasında yer alan ve 1995-1998 yıllarında Dekanlık görevini yürüten Hocamız, anayasa ve idare hukuku alanında çok kıymetli eserler vermiş ve 2007 yılında Alman cumhurbaşkanı Horst Köhler tarafından Birinci Sınıf Liyakat Nişanı (Bundesverdienstkreuz erster Klasse) ile taltif edilmişti.

  Kendisine Tanrı'dan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Nur içinde yatsın, hepimizin başı sağ olsun.

  KHP İcra Kurulu

  devamını oku >>
 • 30/03/2020
  ERTELEME KARARI: 2020 KAMU HUKUKÇULARI TOPLANTISININ ERTELENMESİ
  Değerli meslektaşlarımız,

  Korona virüs salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü durumda, geniş katılımlı bir "2020 Kamu Hukukçuları Toplantısı"nın kesin olarak ne zaman yapılabileceği konusundaki  belirsizlik devam etmektedir. Bu nedenle KHP İcra Kurulu, 9-10 Ekim 2020 tarihlerinde yapılması planlanan toplantıyı erteleme kararı almıştır.


  2020 KHP Toplantısı'nın yapılacağı tarih ileride belirlenecek ve duyurulacaktır. Şu ana kadar elimize ulaşan on tebliğ özetinin sahiplerinin, tekrar bildiri özeti yollamalarına gerek yoktur. Ancak düzeltme ve güncelleme yapma hakları elbette saklıdır.

  En kısa zamanda buluşmak ümidiyle, herkese sağlıklı günler dileriz.

  KHP İcra Kurulu

  devamını oku >>
 • 18/02/2020
  2020 9. KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU
  Değerli Meslektaşlarımız,
  Kamu Hukukçuları Platformu, İ.D. Bilkent Üniversitesi ile birlikte, yargının hukuk devletini korumadaki rolü üzerine ulusal bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgilerKHP web sitesinde belirtilmektedir. 2020 yılı Ekim ayında düzenlenecek toplantı ulusal sempozyum formatında olup ilgilenen tüm meslektaşlarımızın bildiri ile katılımına açıktır.
  “Yargının Hukuk Devletini Korumadaki Rolü ve Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi Sorunu”
   başlıklı toplantımıza bildiri özeti gönderimi için son gün 23 Mart 2020’dir.


  Yargının Hukuk Devletini Korumadaki Rolü
  ve
  Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi Sorunu

   
  ULUSAL SEMPOZYUM
  İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kamu Hukukçuları Platformu (KHP)
  9-10 Ekim 2020
  İ.D. Bilkent Üniversitesi, Bilkent/ANKARA

   
   
  Sempozyum Düzenleme Kurulu
  Prof. Dr. Ülkü AZRAK, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
  Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Başkanı)
  Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Ece GÖZTEPE, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Dr. Öğretim Üyesi Zülfiye YILMAZ, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   
  Sempozyum Bilim Kurulu
  Prof. Dr. Rona AYBAY, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Turan YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
  Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Kemal GÖZLER, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (E.)
  Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR, Trakya Üniversitesi İİBF
  Prof. Dr. Burak GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Doç. Dr. Ayhan TEKİNSOY, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Doç. Dr. Ozan ERGÜL, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Doç. Dr. Didem YILMAZ, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   
  Sempozyum Takvimi
  18 Şubat 2020: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için
  çağrı
  23 Mart 2020: Bildiri özeti gönderimi için son gün
  30 Mart 2020: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması. Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
  15 Ağustos 2020: Bildiri tam metni gönderimi için son gün
  25 Eylül 2020: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
  30 Eylül 2020: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için
  son gün
  9 Ekim 2020: Sempozyum açılış günü
   

  • Bildiri sunmak isteyenlerin en az “Doktor” unvanlı olması,
  • Bildiri özetlerinin en fazla 750 sözcükten oluşması,
  • Bildiri özetinde sahibinin adı, soyadı, akademik unvanı, varsa kurumuna ilişkin bilgileri ve iletişim adresini içermesi gerekmektedir.
   
  TOPLANTININ AMACI VE ÖNEMİ
   
  2017 Anayasa değişikliği ile hükümet sistemine ilişkin yeni düzenlemeler, yaklaşık iki yıllık uygulamanın ardından tartışılmaya devam etmektedir. Tek-başlı yürütmenin Türkiye’nin idari yapısına getirdiği değişiklik ve sorunlar, yasama organının işlevsizleştirilmesi, yasama ile yürütme arasındaki asimetrik ilişki ve sistemdeki boşluklar için alınan fiili önlemler, hukukçu ve siyasetçilerin temel tartışma konuları olarak karşımıza çıkmaktadır.
  İstikrarlı hukuk devletlerinde hükümet sistemi tercihinden bağımsız bir devlet işlevi olarak görülen yargı ise, özellikle köklü sistemsel değişikliklerde, kaçınılmaz olarak sistemin istikrarı ile denetim mekanizmalarının etkililiği sorununda tartışmanın bir parçası haline gelmektedir.
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun 9. toplantısında yargının yapısal ve işlevsel sorunlarının ele alınması amaçlanmaktadır. Tebliğlerin diğer konuların yanında, tüketici olmamakla birlikte,

  • Olağanüstü hal dönemindeki mevzuattan kaynaklanan yargısal sorunları,
  • İstinaf kanun yolundaki sorunları,
  • Ceza muhakemesindeki yeni muhakeme usullerini,
  • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ve uygulamalarını,
  • Yeni hükümet sisteminde idari yargı denetiminde ortaya çıkan sorunları,
  • Türkiye'de güncel olağanüstü yargılama usullerini,
  • Yargı bağımsızlığına ilişkin uluslararası hukuk standartları bakımından Türkiye yargı sisteminin değerlendirilmesini,
  • Yargı etiği ilkeleri karşısında Türkiye’deki yargı uygulamasını,
  • Yargının yönetimi bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulunun yapısını ve kararlarını,
  • Yargı kararlarının yerine getirilmesine ilişkin sorunları
   
  ele alması ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunması beklenmektedir.   

  devamını oku >>
 • 12/11/2019
  Mümtaz Soysal Hocayı Kaybettik
   
  Prof. Dr. Mümtaz Soysal Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
  Işıklar içinde yatsın.
   
  Mümtaz Hoca KHP’nin 2011 Kıbrıs toplantısına katılmış, “Anayasal Demokrasi ve Üniter Devlet” başlıklı oturumda bir bildiri sunmuştu. Soldaki fotoğraf o toplantıda çekilmiştir. 
   
  KHP İcra Kurulu Başkanı Fazıl Sağlam’ın Mümtaz Hoca ile ilgili yazısını sizlerle paylaşıyoruz.   
  Sevgili arkadaşlar,
  İbrahim Kaboğlu, Sibel İnceoğlu, Mustafa Ertin, Arzu Becerik, Tolga Şirin ve Ece Göztepe’nin Mümtaz Soysal ile ilgili iletilerini buruk bir hüzünle okudum. Özellikle İbrahim Hoca’nın işaret ettiği “Dinamik Anayasa Anlayışı”, “Bugün’e nasıl gelindiğini açıklayabilecek kadar güncelliğini koruyor. Akşama doğru eve ulaşmak üzere yürürken Cumhuriyet’ten arayıp bir şeyler söylememi istediler. Donakaldım. “Şu anda ayaküstü ne söylesem içime sinmeyecek; beni affedin. Becerebilirsem belki bir yazı gönderirim” gibi bir şeyler söyledim. Becerebilir miyim bilmiyorum.
  Ama yazmayı düşündüğüm anılardan bir kesitini Mümtaz Hoca’yı anmak üzere sizlerle paylaşmak istedim:

  1) İş Hukuku doktorası için gittiğim Köln’den döndükten sonra doğrudan SBF AYH kürsüsüne başvurdum. Benimle birlikte başvuranların sayısı otuzu aşıyordu. Önce dil sınavına girdik. Sınavdan sonra Bahri Hoca, Mümtaz Soysal hapiste olduğu sürece bilim sınavını yapmayacağını, resmen seçilmiş bir jüri olsa bile, kürsünün tüm elemanlarının görüşü alınmadan asistan belirlemenin kürsü geleneğine aykırı olduğunu, ama sınava katılma hakkımızın saklı tutulacağını, bu nedenle adreslerimizi ve telefon numaralarımızı sekretere bırakmamızı istedi. Gerçekten de bir yıl kadar sonra yeniden sınava çağrıldığımda, Mümtaz Hoca, hapisten yeni çıkmış kısa saçlarıyla sınavı dinleyici olarak izliyordu. Böylece kürsüdeki ilk ciddi eğitimimi giriş sınavı sırasında aldığımı söyleyebilirim.  

  2) Yetmişli yılların ikinci yarısında SBF’de İnsan Hakları Merkezi kurulmuştu. İki yıl kadar önce o merkez kapatıldı ve  tabelası kurtarılarak Cem Eroğul ve benim de katıldığım bir törenle Mülkiyeliler Birliği girişine çakıldı.  Merkezin ilk uluslararası Toplantısı, Tarabya Otelinde yapılmıştı. Üç gün süren toplantıda Türkiye adına bildiriyi Mümtaz Soysal sundu. Aynı toplantıda ÜNESCO İnsan Hakları ve Barış Bölümü Müdürü Karel Vasak, Unesco’nun bu yıl ilk kez vereceği insan hakları eğitimi ödülünün Mümtaz SOYSAL’a verildiğini açıkladı. Mümtaz Hoca’nın bildirisi misafirlerde çok büyük bir ilgi uyandırmıştı. Sorular arka arkaya gelmeye başladı. Önceleri ayırdına varamadım, ama, birden ilginç bir olay dikkatimi çekti: Mümtaz Hoca kendisine hangi dilde soru sorulmuşsa, büyük bir doğallıkla aynı dilde cevap veriyordu. O gün Mümtaz Soysal bana yalnızca Hocam olarak değil, gerçek anlamda uluslararası kapasitede bir bilim adamıyla aynı kürsüsünde olmanın onurunu yaşattı.

  3) Derslerini dinlemekten büyük bir keyif alıyordum. Sınıfa girdiği zaman konuşmaların kesilmesi için hiç hareket etmeden beklerdi. Kimi zaman bu bekleyiş, sınıfta çıt çıkmayana kadar sürerdi. Sonradan öğrendim. Bu tavır öğrenciler ve asistanlar arasında “Mümtaz çekmek” olarak anılıyormuş. Öğrenciye bağırıp çağırmadan sınıfta sessizlik sağlamanın inceliğini ondan öğrendik. Öğrenci boykotlarının hâlâ süregeldiği bir dönemde pos bıyıklı babayiğit bir öğrenci sınıfa daldı. “Haydi arkadaşlar boykot kararı var; herkes dışarı!!!” diyecek oldu. O vakur sakinliği ve soğukkanlılığı ile tanıdığımız Mümtaz Soysal, bir anda “Sen kimin dersinden öğrenci alıyorsun” diye parlayıp öğrencinin üzerine yürüdü ve yaka-paça dışarı attı da öğrencinin gıkı çıkmadı. Hiç unutamadığım olaylardan biridir.

  4) Kamu Hukukçuları Platformu’nun ikinci toplantısı Kıbrıs’ta yapıldı. Toplantının ikinci gününde 3. Oturum, Anayasal Demokrasi ve Üniter Devlet” başlığını taşıyordu. Oturum Başkanı Mümtaz Soysal’dı. Bildiriyi İbrahim Kaboğlu sunacaktı.  Attila NALBANT ,Sezgin TANRIKULU ve İlker Gökhan ŞEN yorumcu olarak katılacaklardı. Toplantıya on gün kala Kaboğlu, Nalbant ve Tanrıkulu birkaç gün arayla önemli mazeretleri olduğunu bildirdiler. Kısacası Mümtaz Bey’in yöneteceği bir oturum kalmamıştı. Telefona sarıldım. Durumu anlatmaya çalıştım. Sesim titriyordu. Muzip bir ses tonuyla “Ne yani, sen şimdi benden bu boşluğu dolduracak bir konuşma mı bekliyorsun?” diye sordu. “Evet Hocam. Tam da bunu istiyorum, ama bir hafta kaldı, söylemeye dilim varmıyor.” diye cevap verdim. “Tamam, tamam sakin ol” diye beni rahatlattı. “Merak etme ben bu konuşmayı yapacağım. Benden sonra o genç arkadaş da katkısını sunar” dedi ve Kıbrıs’a gelip bir saatlik bir konferans sundu. Gerisin ben anlatmayayım.  Lütfen, “Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi” başlıklı kitabın 313 – 360. sayfaları arasındaki bölüme bakın ve Mümtaz SOYSAL’ın yaptığı konuşmayla nasıl bir canlı tartışma ortamı yarattığını okuyun.

  Kendisini minnet, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Işık içinde yatsın.
  Fazıl Sağlam
   
  devamını oku >>
 • 09/08/2019
  ULUSAL SEMPOZYUM BAŞVURULARI
  Değerli Meslektaşlarımız,
   
  Kamu Hukukçuları Platformunun İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde düzenleyeceği Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi konulu sempozyumun hazırlıkları devam etmektedir. Sempozyuma dinleyici/tartışmacı olarak katılmak üzere üyelerimizden başvurular almaya başladık. Başvuruların düzenli biçimde alınması ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, internet üzerinden ulaşılabilecek bir başvuru formu oluşturduk. Lütfen başvurularınızı bu formu doldurarak bize iletiniz.
  Sevgi ve saygılarımızla
   
  Oktay Uygun
  Sempozyum Düzenleme Kurulu adına
   
  Başvuru formunu aşağıdaki linki izleyerek doldurabilirsiniz.
  https://forms.gle/5NfHowNf4u3vAinr7
  devamını oku >>
 • 01/03/2019
  ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU: Son Başvuru Tarihi Uzatıldı
  Değerli Meslektaşlarımız,
   
  Kamu Hukukçuları Platformunun İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte Cumhurbaşkanının birel ve düzenleyici işlemlerinin hukuki niteliği üzerine düzenleyeceği ulusal sempozyumun duyurusunu 10 Aralık 2018’de yapmıştık. Sempozyum için bildiri özetleri almaya başladık. Bazı meslektaşlarımızın talebi üzerine, sempozyum takviminin de uygun olmasını dikkate alarak bildiri özeti gönderimi için son tarihi daha ileriye çektik. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 10 Mart 2019 değil, 20 Nisan 2019’dur. 750 sözcüğü geçmeyen bildiri özetlerini bu tarihe kadar gönderebilirsiniz.   
  Sempozyum takvimi açısından önemli bilgiler aşağıda, diğer ayrıntılı bilgiler web sitemizin “toplantılar” sekmesi altında belirtilmektedir. 2019 yılı Ekim ayında düzenlenecek toplantı için başvurularınızı bekliyoruz.
   
  Prof. Dr. Oktay UYGUN
  Sempozyum Düzenleme Kurulu adına
   
   
  Sempozyum Takvimi
   
  10 Aralık 2018: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için çağrı
  20 Nisan 2019: Bildiri özeti gönderimi için son gün
  20 Mayıs 2019: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması. Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
  1 Ağustos 2019: Bildiri tam metni gönderimi için son gün
  20 Eylül 2019: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
  01 Ekim 2019: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için son gün
  18 Ekim 2019: Sempozyum açılış günü
  devamını oku >>
 • 11/12/2018
  ULUSAL SEMPOZYUM DUYURUSU
  Değerli Meslektaşlarımız,
  Kamu Hukukçuları Platformu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte, Cumhurbaşkanının birel ve düzenleyici işlemlerinin hukuki niteliği üzerine ulusal bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgiler ekli dosyada ve KHP web sitesinde belirtilmektedir. 2019 yılı Ekim ayında düzenlenecek toplantı ulusal sempozyum formatında olup ilgilenen tüm meslektaşlarımızın bildiri ile katılımına açıktır.
  Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi başlıklı toplantımıza bildiri özeti gönderimi için son gün 10 Mart 2019’dur. Toplantıya yalnızca dinleyici/tartışmacı olarak katılacak meslektaşlarımız 01 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt yaptırabilirler. Toplantı ücretsizdir.
   
  Her türlü soru, öneri ve talepleriniz için iletişim adreslerimiz:
   
  khp2019@iku.edu.tr   -   info@kamuhukukculari.org

   
   
  Cumhurbaşkanının İşlemleri
        Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi
   
   
  18-19 Ekim 2019
  İstanbul Kültür Üniversitesi, Şirinevler Yerleşkesi - İstanbul
   
   
   
  Sempozyum Düzenleme Kurulu
   
  Prof. Dr. Ülkü AZRAK, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
  Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Dr. Ömer KORKMAZ, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Dr. Ceren YILDIZ, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Dr. Nazlı Hilal DEMİR, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   
   
  Sempozyum Bilim Kurulu
   
  Prof. Dr. Rona AYBAY, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Turan YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Üniversitesi SBF (E.)
  Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK, Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Kemal GÖZLER, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (E.)
  Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Prof. Dr. Ece GÖZTEPE, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Doç. Dr. Burak GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Doç. Dr. Selda ÇAĞLAR, Trakya Üniversitesi İİBF
  Doç. Dr. Ozan ERGÜL, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Doç. Dr. Didem YILMAZ, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   
    
  Sempozyum Takvimi
   
  10 Aralık 2018: Sempozyum duyurusu ve bildiri özetlerinin gönderimi için çağrı
  10 Mart 2019: Özet gönderimi için son gün
  20 Nisan 2019: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması. Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
  10 Temmuz 2019: Tam metin gönderimi için son gün
  20 Ağustos 2019: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
  01 Ekim 2019: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için son gün
  18 Ekim 2019: Sempozyum açılış günü
   
   
  TOPLANTININ AMACI VE ÖNEMİ
   
  2017 Anayasa değişikliği ile hükümet sistemine ilişkin getirilen yeni düzenlemeler değişik boyutlarıyla kamuoyunda tartışılmaktadır. Konu, halkoylamasına giden süreçte,  kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti gibi temel anayasal ilkeler bakımından çeşitli platformlarda ele alınmıştı. 2017 Anayasa değişikliğinin uygulamada en büyük belirsizlik yaratan kısmı Cumhurbaşkanının işlemleridir. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten bu güne dek geçen sürede, Cumhurbaşkanının “karar”, “kararname”, “yönetmelik” gibi formlarda gerçekleştirdiği birel işlemlerin veya düzenleyici işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin ciddi tereddütler ve belirsizlikler oluştuğu görülüyor. Bu nedenle, olağan ve olağanüstü dönemlerde Cumhurbaşkanı işlemlerinin özellikle anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku bakımından incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Sempozyumun amacı, Cumhurbaşkanı işlemlerinin idari, teşrii veya sui generis karakterinin ortaya konmasına, normlar hiyerarşisindeki yerinin belirlenmesine ve denetlenmesine ilişkin problemlerin çözümüne katkı sağlamaktır.  
   
  Bildiri Özetleri ve Tam Metin Bildiriler
   
  Bildiri özetleri 750 sözcüğü geçmemelidir (yaklaşık iki sayfa).
  Bildiri özetinin sonuna 100 sözcüğü geçmeyen bir özgeçmiş eklenmelidir.
  Bildiri tam metni 8000 sözcüğü geçmemelidir.
  Bildirilerin sunumunun ardından, yayımlanacak nihai bildiri metinleri için sözcük/sayfa sınırlaması yoktur.
   
  İletişim ve Diğer Bilgiler
   
  Bildiri özetleri ve bildiri tam metinlerini aşağıda belirtilen e-posta adreslerimize gönderebilirsiniz. Aynı adresleri sempozyum hakkında her türlü soru, öneri ve talepleriniz ile dinleyici/tartışmacı olarak toplantıya kayıt yaptırmak için kullanabilirsiniz.

  khp2019@iku.edu.tr   -   info@kamuhukukculari.org
   
  Sempozyuma gönderilen bildiriler, yazarın kimliği gizli tutularak, Bilim Kurulu üyelerinden seçilen iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır.
  Sempozyuma katılım ücretsizdir.
   
  Sempozyumda bildiri sunan ve bildirileri yorumlayan meslektaşlarımızın ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır. 
   

  devamını oku >>
 • 08/04/2018
  Hukuk ve Adalet Toplantısı Son Başvuru Tarihi
  Değerli Meslektaşlarımız,
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde düzenleyeceği HUKUK ve ADALET konulu toplantı başvurularının bu yıl doğrudan toplantı mekanındaki tesise (Doğa Tatil Köyü’ne) yapılacağını daha önce duyurmuştuk.
  Doğa Tatil Köyü yönetimi, tesise toplantımız için yapılan başvurulara öncelik vermekte ve indirimli fiyat uygulamaktadır. Ancak, toplantı tarihi 23 Nisan nedeniyle üç günlük tatile denk geldiğinden, toplantı dışında da tesise rezervasyon başvuruları artmıştır. Doğa Tatil Köyü yönetimi, Hukuk ve Adalet konulu toplantımıza katılacak meslektaşlarımızın bir sorunla karşılaşmamak için, başvurularını 10 Nisan 2018 Salı akşamına kadar yapmalarını beklemektedir.
  Hukuk ve Adalet konulu toplantımıza katılım bakımından son başvuru tarihinin dikkate alınarak hareket edilmesi, çıkabilecek pek çok sorunu önleyecektir.
   
  Toplantıda görüşmek dileğiyle,
  Sevgi ve saygılarımızla
   
  Prof. Sultan Üzeltürk
  Prof. Oktay Uygun
   
  (Not: Toplantıya bildiri sahibi, yorumcu ve oturum başkanı sıfatıyla katılanların rezervasyonları toplantı düzenleme kurulu tarafından yapılmıştır.)
   
  Doğa Tatil Köyü için rezervasyon, telefon veya e-posta ile yapılmaktadır.
  Tel: 0216.7112020
  E-posta:
  doga.reception@yeditepe.edu.tr

  Tesise girişler 20 Nisan Cuma öğleden sonra, tesisten çıkışlar 23 Nisan Pazartesi öğlen yapılacaktır. Üç gece tam pansiyon konaklama için, tesis, katılımcılarımıza indirim uygulamaktadır. Konaklama ücretine oda, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahildir. İndirimli fiyatlar şöyledir:
   
  Tam Pansiyon Kişi Başı Günlük Ücret
  Tek Kişilik Oda 245 TL
  İki Kişilik Oda 175 TL
  Üç Kişilik Oda 165 TL
  Dört Kişilik Oda 155 TL
   
  Üç günlük tam pansiyon ücretler de şöyledir:
   
  Tam Pansiyon Kişi Başı Üç Günlük Ücret
  Tek Kişilik Oda 735 TL
  İki Kişilik Oda 525 TL
  Üç Kişilik Oda 495 TL
  Dört Kişilik Oda 465 TL
   
  devamını oku >>
 • 05/04/2018
  Hukuk ve Adalet Toplantısı Kadıköy-Şile servis duyurusu
  Değerli meslektaşlarımız,
  Kamu Hukukçuları Platformunun Yeditepe Üniversitesi ile birlikte Şile/İstanbul, Doğa Tatil Köyü’nde 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde düzenleyeceği Hukuk ve Adalet konulu toplantıya katılmak üzere otelde rezervasyon yaptırmış katılımcılarımız için gidiş-dönüş ulaşım imkanı sağlanacaktır. Kendi aracıyla veya toplu taşıma araçlarıyla tesise gitmeyi tercih etmeyen katılımcılarımız, 20 Nisan Cuma akşamı saat 19.00, 20.00 ve 21.00’de Kadıköy’den kalkacak servisleri kullanabilirler. Servisler 25’er kişiliktir. Ulaşımın düzenli sağlanması bakımından, servis kullanmak isteyen katılımcılarımızın info@kamuhukukculari.org adresine mesaj göndermeleri ve teyidini almaları gerekmektedir. Lütfen, mesajınızda hangi saatteki servisi kullanmak istediğinizi ve kişi sayısını belirtiniz. Servisler Kadıköy’deki Karaköy iskelesinin yanında bulunan Haldun Taner tiyatro binasının önünden kalkacaktır. Toplantının bitiminde, 23 Nisan Pazartesi günü, servisler Şile’deki tesisten 10.00’da hareket edecek, iki saatlik bir şehir turunun ardından katılımcılarımızı Kadıköy’e Haldun Taner tiyatrosunun önüne bırakacaklardır. Servis kullanacak katılımcılarımızın 16 Nisan Pazartesi akşamına kadar yukarıda belirtilen e-posta adresine taleplerini iletmelerini bekliyoruz.
  Servis Saatleri
  20 Nisan Cuma
  19.00
  20.00
  21.00
  Yer: Kadıköy Haldun Taner tiyatro binası önü (Karaköy iskelesinin yakınında)

  devamını oku >>
 • 03/04/2018
  Hukuk ve Adalet Toplantısı: Bildiri metinleri web sitemize konuldu
  Değerli Meslektaşlarımız,
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde düzenleyeceği HUKUK ve ADALET konulu toplantıda sunulacak bildiri metinlerinin veya özetlerinin altı tanesi web sitemize konulmuştur. Kalan iki bildiri metni de önümüzdeki bir kaç gün içinde web sitemize konulacaktır. Web sitemizde ulaşılabilir durumdaki bildiriler şunlardır.
   
  Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi
  “Adaleti Gerçekleştiren Hukukun Özellikleri”
  Dr. Ülker Yükselbaba, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi                                      
  “Çağdaş Dağıtıcı Adalet Kuramları: Rawls'a ve Dworkin'e Göre Dağıtıcı Adalet”
  Prof. Dr. Gülriz Uygur, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi                                                       
  “Yargı Etiği İlkeleri Bağlamında Bilgisel Adaletsizlik”
  Dr. Erkan Duymaz, İstanbul Üniversitesi SBF
  “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Hukukun Üstünlüğü İlkesi”                                                                                             
  Doç. Dr. Hasan Sınar, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
  “Themis’in Gözleri Gerçekten Kapalı mı?: Ceza Hukukunda Adalet İlkesi Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım”
  Av. Ergin Cinmen, Muğla Barosu                                                                                                    
  “Üç İddianame Üzerinden Olağanüstü Hal Rejiminde Yargı”
   
  devamını oku >>
 • 16/02/2018
  Hukuk ve Adalet Toplantısı Başvuruları Hakkında
  Değerli Meslektaşlarımız,
   
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) Hukuk ve Adalet başlıklı yedinci toplantısını, 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde, Şile / İstanbul’da, Doğa Tatil Köyü’nde gerçekleştireceğiz. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte düzenlediğimiz bu toplantının hazırlıkları devam etmektedir. Toplantıya katılacak meslektaşlarımız,  başvurularını, bu yıl KHP’ye değil, doğrudan Doğa Tatil Köyü’ne yapacaklardır.
   
  Doğa Tatil Köyü için rezervasyon, telefon veya e-posta ile yapılmaktadır.
  Tel: 0216.7112020
  E-posta: doga.reception@yeditepe.edu.tr

  Tesise girişler 20 Nisan Cuma öğleden sonra, tesisten çıkışlar 23 Nisan Pazartesi öğlen yapılacaktır. Üç gece tam pansiyon konaklama için, tesis, katılımcılarımıza indirim uygulamaktadır. Konaklama ücretine oda, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahildir. İndirimli fiyatlar şöyledir:
   
  Tam Pansiyon Kişi Başı Günlük Ücret
  Tek Kişilik Oda 245 TL
  İki Kişilik Oda 175 TL
  Üç Kişilik Oda 165 TL
  Dört Kişilik Oda 155 TL
   
  Üç günlük tam pansiyon ücretler de şöyledir:
   
  Tam Pansiyon Kişi Başı Üç Günlük Ücret
  Tek Kişilik Oda 735 TL
  İki Kişilik Oda 525 TL
  Üç Kişilik Oda 495 TL
  Dört Kişilik Oda 465 TL
   
  Bu fiyatlar üzerinden Doğa Tatil Köyünü arayarak rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.
  Toplantı programında bildiri sahibi, yorumcu veya oturum başkanı olarak adı bulunan konuşmacılarımızın konaklama rezervasyonları organizasyon ekibi tarafından kendileri ile iletişime geçilerek yapılacak ve konaklama giderleri karşılanacaktır. Toplantının diğer katılımcıları, ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacaklardır.
   
  Doğa Tatil Köyü’ne Ulaşım
  İstanbul’dan Şile’ye gidiş-dönüş transfer ile şehir gezisi için ücretsiz otobüs temin edilecektir. Bu otobüsün kalkış yeri ve saati ileriki günlerde duyurulacaktır.
   
  Toplantıya kendi araçları ile gelmek isteyen katılımcılarımız için bilgi: İstanbul-Şile arası yaklaşık 60 kilometredir. Özel otomobiliniz ile Şile'ye gitmek istiyorsanız 1. ve 2. köprü üzerinde "ŞİLE" tabelası ve sapakları mevcut, TEM üzerinden ise Sarıgazi - Şile yönünü takip etmeniz gerekiyor. Otoban olan yol ulaşım için rahat.
  Adres: Ağva Yolu 3. Km, Şile, İstanbul, Türkiye
   
  Toplu Taşıma Araçları ile Şile'ye Ulaşım: Özel aracınız yok ise, Üsküdar'dan Şile'ye düzenli olarak çalışan otobüsleri kullanabilirsiniz. İETT otobüsleri ile birlikte Şile-Ağva Turizm otobüsleri de bulunmakta. Harem'den ise "139A" numaralı İETT otobüslerini kullanabilirsiniz. Üsküdar-Şile Belediye Otobüsleri 1 veya 1,5 saat aralıkla çalışmakta, Şile Ağva Turizm otobüsleri ise kış sezonunda (Üsküdar’dan) yaklaşık üç, yaz sezonunda daha sık aralıklarla çalışmaktadır.
  Otobüs Terminal Numaraları
  Merkez Şile: (0216) 712 20 70 / 712 20 71 (Cumhuriyet Oto Parkı Şile)
  Üsküdar (Harem): (0216) 334 11 24 - 391 13 47
  Ümraniye: (0216) 328 36 34
   
  KHP’nin Hukuk ve Adalet konulu yedinci toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir.
   
  Sevgi ve saygılarımızla.
   
  Prof. Dr. Sultan Üzeltürk                                         Prof. Dr. Oktay Uygun
  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı       KHP Girişim ve İcra Kurulu adına
   
  devamını oku >>
 • 08/01/2018
  HUKUK ve ADALET (KHP Yedinci Toplantı)
  Değerli Meslektaşlarımız,
   
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) Hukuk ve Adalet başlıklı yedinci toplantısını, 21-23 Nisan 2018 tarihlerinde, Şile / İstanbul’da (Doğa Tatil Köyü’nde) gerçekleştireceğiz. Bu toplantımızı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte düzenliyoruz.
   
  Toplantı Projesinde “Hukuk ve Adalet” başlıklı toplantımızın amacı şu şekilde belirtilmiştir:
    
  Ülkemiz olağanüstü bir dönemden geçiyor: Orta Doğu coğrafyasında yaşanan karmaşa ve iç politikaya hakim olan devasa sorunlar, yalnızca ekonomimizi ve güvenliğimizi değil, hukuk sistemimizi de olumsuz yönde etkiliyor. Yargıya duyulan güvenin iyice azaldığı, hukukun üstünlüğü ilkesinin zedelendiği, adalet kavramının adeta içinin boşaldığı bu dönemde, sorunların sağlıklı biçimde tespit edilmesi ve etkili çözüm önerilerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Kamu Hukukçuları Platformu, kurulduğu 2009 yılından bu yana, ülkemiz kamu hukukçularının  demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konularında nesnel çalışmalar yapmasını, sorunların uygar bir tartışma ortamında derinliğine analiz edilmesini ve ulaşılan sonuçların bilimsel bir yayına dönüştürülmesini desteklemektedir. Hukuk ve Adalet konulu bu toplantı da aynı amaç ve yöntemlerle gerçekleştirilecektir. Toplantı, gerek bildiri ve yorumlarıyla ve gerekse kamu hukukçuları arasında yaşanacak canlı bir akademik tartışma ortamıyla, ülkemizde güçler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi ilke ve değerlerin topluma getireceği  kazanımlar ile bu değerlerden uzaklaşmanın yaratacağı tehlikeler konusunda  edinilen deneyimlerin verimli bir paylaşımını sağlayacaktır.
   
  Toplantı programı ile ilgili ayrıntıları ekli dosyada ve web sitemizde bulabilirsiniz. Bu yıl gerçekleştireceğimiz toplantıda, programda adı bulunan konuşmacılarımızın konaklama giderleri KHP ve Yeditepe Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Toplantının diğer katılımcıları ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılayacaklardır.
   
  Toplantı yeri, Şile’deki  (İstanbul) “Doğa Tatil Köyü”dür. Tesise girişler 20 Nisan Cuma akşamı, tesisten çıkışlar 23 Nisan Pazartesi öğlen yapılacaktır. Bu yıl ki toplantımızın üç günlük olarak planlanması, zengin ve derinlikli bir programın yanı sıra, meslektaşlarımızın hem kısa bir tatil yapabilmesini, hem de toplantı salonu dışındaki mekanlarda da birbirleriyle iletişime geçebilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu amaçla, programa ilk gün kokteyl prolonge, son gün de şehir gezisi eklenmiştir.
   
   
  Konaklama ücretine oda, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahildir. İstanbul’dan Şile’ye gidiş-dönüş transfer ile şehir gezisi ücretsiz gerçekleştirilecektir. Konaklama için rezervasyonları bu yıl KHP olarak biz yapmıyoruz; bu konuda doğrudan Tatil Köyü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Konaklama bakımından tek kişilik, iki kişilik ve üç kişilik oda seçenekleri mevcuttur. Doğa Tatil Köyü   çocuklar için oyun parkı, yetişkinler için orman yürüyüş parkuru gibi imkanlar sunduğundan ailece konaklamaya müsaittir. Piyasa koşullarına göre “makul” bir miktar olarak belirlenecek konaklama ücretleri Şubat ayının başında duyurulacaktır. Bu duyurunun ardından, Tatil Köyü ile iletişime geçerek rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.   
   
  KHP’nin Hukuk ve Adalet konulu yedinci toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir.
   
  Selam sevgi ve saygılarımızla
   
  Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM  -  Prof. Dr. Oktay UYGUN
  Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu adına

   
  devamını oku >>
 • 25/04/2017
  Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
  Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru konulu 2015 yılı toplantımızın kitabı On İki Levha Yayınları tarafından yayımlanmıştır.  
  devamını oku >>
 • 24/04/2017
  Erdoğan Teziç'i Kaybettik.
  Anayasa Hukukunun büyük ustalarından Erdoğan Teziç Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Işıklar içinde içinde yatsın.
    
  Erdoğan Hoca için 25.04.2017 günü (yarın) saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesinde tören düzenlenecek. Ortaköy camiinden kılınacak cenaze namazından sonra Aşiyan’da toprağa verilecek.

  Anısı önünde saygı ile eğiliyor, tüm ailesine  ve KHP Camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
  devamını oku >>
 • 14/04/2017
  Doç. Dr. Murat Sevinç'in Bildiri Metni
  Değerli Meslektaşlarımız,
  29-30 Nisan 2017 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi ile birlikte İstanbul’da gerçekleştireceğimiz “Kamu Hukukunun Dönüşümü” konulu toplantımızda Doç. Dr. Murat Sevinç tarafından sunulacak Yeni Anayasa ve Kuruculuk Tartışması: Bizim Sorunumuz Ne? başlıklı bildiri metni web sitemizde yayımlanmıştır. 

  devamını oku >>
 • 12/04/2017
  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cebeci'nin Bildiri Metni

  Değerli Meslektaşlarımız,
  29-30 Nisan 2017 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi ile birlikte İstanbul’da gerçekleştireceğimiz “Kamu Hukukunun Dönüşümü” konulu toplantımızda Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cebeci tarafından sunulacak Kalkınma Sürecinin Gerilimlerini Aşmak: Yasama ve Yürütme İlişkisi başlıklı bildiri metni web sitemizde yayımlanmıştır.

  devamını oku >>
 • 08/03/2017
  Kamu Hukukunun Dönüşümü: Toplantı Başvuruları Hakkında
  KHP Altıncı Toplantısı için Başvurular Hakkında
  08.03.2017

  Değerli Meslektaşlarımız,
   
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) Kamu Hukukunun Dönüşümü başlıklı altıncı toplantısını 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğiz.
   
  Bugüne kadar toplantıya katılacağını beyan eden meslektaşlarımızın listesi elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir. Aynı listeye web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Bu yıl, toplantı başvurusunda bulunanlara, katılım taleplerinin alındığı ve kabul edildiğini bildiren mesajları tek tek gönderemedik. O nedenle, lütfen, adınızın katılımcılar listesinde bulunduğunu kontrol ediniz. Bir yanlışlık sonucu adınız listede değilse, bizi uyarınız.
   
  Henüz katılım talebinde bulunmamış olan meslektaşlarımız, 1 Nisan 2017 tarihine kadar toplantıya katılım taleplerini web sitemizdeki İLETİŞİM sekmesinde bulunan formu doldurarak bize bildirebilirler. Başvurular KHP_2013@yahoo.com.tr adresine de yapılabilir. 
   
  KHP’nin Kamu Hukukunun Dönüşümü başlıklı altıncı toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir.
   
  Selam, sevgi ve saygılarımızla.
   
   
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam  -  Prof. Dr. Oktay Uygun
  Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu adına

   
  devamını oku >>
 • 10/02/2017
  Kamuoyuna Açıklama
  KAMUOYUNA AÇIKLAMA
  10 Şubat 2017
   
   
  Son günlerde Türkiye’de yaşanan olaylar, ülkemizin geleceği açısından endişe verici ve gitgide korkutucu bir boyut kazanmıştır.
   
  Bunun temelinde OHAL KHK'lerinin öz amaçlarını aşarak tüm muhalif unsurları sindirme aracı haline getirilmesi yatmaktadır. Ne yazık ki, Anayasa Mahkemesi de son kararı ile böyle bir aracın oluşmasına katkıda bulunmuştur. Oysa Anayasa Mahkemesi, yıllardır süregelen içtihadı ile, OHAL KHK’lerinin öz amacını aşmasını engellemişti. Şimdi ise aynı Mahkeme, bu kararnamelerle, Anayasa’nın öngördüğü yetkilerin dışına çıkılarak temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesine, insanların bu yoldan korkuyla sindirilmesine adeta seyirci kalmaktadır.
   
  Öte yandan temel görevleri üniversite özerkliğini korumak olan rektörlerden bazıları, bu görevlerini unutarak hiçbir somut neden gösterilmeksizin OHAL kararnameleriyle öğretim üyelerinin üniversiteden ihraç edilmesine imkân hazırlamaktadırlar.
   
  Danıştay’ın ünlü İçtihatları Birleştirme kararı ile artık tarihe karışmış olan ve Sıkıyönetim Kanunu’nda bile izi kalmayan uygulamaların çok daha vahimi, günümüzün OHAL KHK’leri ile yeniden canlandırılmış durumdadır. İnsanların görevlerine son verilmekle yetinilmiyor; adeta katmerli bir ceza uygulanarak pasaportları iptal ediliyor, anayasal hakları olan sosyal güvenceleri kırpılıyor, görevlerine son verilenlerin başka iş bulma imkânları ellerinden alınıyor, özel sektörde iş bulanların dahi SGK girişleri engellenerek insanlar adeta sivil ölüme mahkûm ediliyor. Barolara kayıt yaptırabilecek olanların bu imkânlarına bile müdahale ediliyor. Bütün bunlar ilgililerin savunması alınmadan, onlara yargıya başvurma olanağı bile tanınmadan yapılıyor.
   
  Üniversitelerin içinin boşaltılması, yalnızca üniversite mensuplarının çalışma hakları ve akademik özgürlükleriyle ilgili bir konu değildir. Aynı zamanda öğrencilerin eleştirel, özgür ve nitelikli öğrenim hakkından, bağımsız düşünme yeteneğinden yoksun bırakılmaları anlamına gelmekte; üniversiteler ağır bir darbe almaktadır.
   
  Bugün Türkiye’de OHAL KHK’si çıkarılabilmesinin sebebi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâldir. Bu nedenle OHAL KHK’leriyle yapılan düzenlemelerin olağanüstü hâlin ilân ediliş sebebiyle bir ilgisinin olması gerekir. Hukuk devletinde, hukukun evrensel ilkeleri uyarınca, olağanüstü hallerde alınacak tedbirlerin olağanüstü halin gerektirdiği ölçü ve sınırlar içinde kalması gerekir. Bu, insan onuruna duyulması gereken saygının da gereğidir.
   
  Anayasa hukukçularından örnek vermek gerekirse, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat Sevinç’in ve Dr. Dinçer Demirkent’in, eski bir Anayasa Hukuku öğretim elemanı ve KHP internet sayfasının da maddi ve manevi destekçisi olan Prof. Dr. Öget Öktem’in, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Ece Öztan’ın “Fetullahçı Terör Örgütü”ne veya herhangi bir terör örgütüne “üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı” olduğu iddiası gülünç, acıklı ve inandırıcılıktan yoksun bir iddiadır.
   
  Üniversitelerimizin yılların emek ve birikimi ile yetiştirdiği öğretim üyelerine uygulanan bu işlemler, bir ülkenin yüksek öğrenimine verilebilecek en büyük zarardır. Bu yanlış yoldan bir an önce dönülmesi en içten dileğimizdir. Bu dileğimizin üniversiteyi savunan, akademik özgürlük ve hukuka saygı duyan, bu ilkelere bağlı olan tüm öğretim elamanlarının sesi olduğuna inanıyoruz.
   

   
  Prof. Dr. Cem Eroğul
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam
  Prof. Dr. Kemal Gözler
  Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu
  Prof. Dr. Rona Aybay
  Prof. Dr. Ülkü Azrak
  devamını oku >>
 • 20/01/2017
  KHP Altıncı Toplantısı Hakkında
  KHP Altıncı Toplantısı
  20.01.2017
  Değerli Meslektaşlarımız,
   
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) “Kamu Hukukunun Dönüşümü” başlıklı altıncı toplantısını 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğiz.
   
  2000’li yıllarda Türkiye’de, kamu hukuku alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Her geçen gün büyük bir derinlik kazanan bu dönüşümün kamu hukukunun temel ilkeleri, kurumları ve uygulamalarında köklü değişikliklere, ciddi kırılmalara ve beklenmedik sarsıntılara yol açtığına tanıklık ediyoruz. Bu toplantı, gerek bildiri ve yorumlarıyla ve gerekse kamu hukukçuları arasında yaşanacak canlı bir akademik tartışma ortamıyla, ülkemizde güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi  değerlerin topluma getireceği  kazanımlar ile bu değerlerden uzaklaşmanın yaratacağı tehlikeler konusunda  edinilen deneyimlerin verimli bir paylaşımını sağlayacaktır.
   
  Toplantı programımızın ayrıntılarını web sitemizde bulabilirsiniz. Toplantıda sunulacak bildiri metinleri toplantı tarihinden bir ay önce web sitemiz üzerinden tüm katılımcılarımıza ulaştırılmaktadır. Yorumcularımız için toplantı öncesinden yazılı metin sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, metnini yazılı olarak önceden gönderen ve web sitemizde yayımlanmasını isteyen yorumcularımızın metinleri de sizlere iletilecektir.
   
  Toplantı ile ilgili hazırlıklarının üniversite bütçesine uygun bir biçimde planlanabilmesi için, katılımcı sayısının önceden belirlenmesi gerekmektedir.  Bu nedenle, arkadaşlarımızın en geç 1 Nisan 2017 tarihine kadar toplantıya katılıp katılmayacaklarını web sitemizdeki İLETİŞİM sekmesinde bulunan formu doldurarak bize bildirmelerini istiyoruz. Başvurunuzu KHP_2013@yahoo.com.tr adresine de yapabilirsiniz. Bu yılki toplantımızda konuşmacılar (bildiri sahipleri ve yorumcular) dışındaki meslektaşlarımızın konaklama taleplerini karşılayamıyoruz. Toplantıya İstanbul dışından katılacak meslektaşlarımız, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılayacaklardır.
    
  Web sitemiz üzerinden katılım beyanında bulunan ve toplantımıza katılan tüm meslektaşlarımız için Katılım Sertifikası hazırlanacaktır.  Bu sertifikaları ulaşım giderinizi kendi kurumunuzdan talep etmek için kullanabilirsiniz..
     
  Toplantı konusuyla ilgilenen meslektaşlarımıza ulaşmak için adres listemizi elimizden geldiği ölçüde güncelleştirmeye çaba gösterdik. Birkaç yıldan beri listede kalıcılığı ve saydamlığı sağlamak üzere web sayfamızda  başvuru formlarını ve mevcut listeyi görüşlerinize hazır tutuyoruz. Ancak web sayfamızdaki listede, henüz  yansıtılmamış kayıt ve değişikliklerden dolayı eksiklikler olabilir. Bu nedenle sizlerden ricamız, toplantımızın duyurusunu kendi kurumunuzda kendi olanaklarınızla bir kez daha ilgili meslektaşlarımıza iletmeniz ve dileyenlerin form doldurarak listemize kaydolmasını sağlamanızdır.  Kayıt formu ve koşulları web sitemizin “KATILIMCILAR” başlıklı bölümüne girilerek öğrenilebilir.
   
  KHP’nin Kamu Hukukunun Dönüşümü başlıklı altıncı toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir.
  Selam, sevgi ve saygılarımızla.
   
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam  -  Prof. Dr. Oktay Uygun
  Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu adına

   
  devamını oku >>
 • 19/11/2016
  KHP Altıncı Toplantısı için İade İmkanı Bulunmayan Uçak Bileti Almış Üyelerimiz Hakkında
  KHP VI toplantısının Kıbrıs’ta yapılacağına güvenerek erken bilet almış olan KHP üyelerinin dikkatine
   
  Değerli meslektaşlarımız,
   
  2011 yılında Kıbrıs’ta yaptığımız ikinci toplantımızda katılımcıların iki gecelik konaklamaları YDÜ tarafından karşılanmıştı. Altıncı toplantımızı gerçekleştirmek üzere Eylül başında YDÜ’ye sunduğumuz yeni projemizde, konaklamaların yine YDÜ tarafından karşılanması talebi mevcuttu. Bu talebimiz Ekim ayının ikinci yarısına kadar herhangi bir itirazla karşılaşmadı. Biz de, bunun üzerine, sizlere gönderdiğimiz  çağrı yazımızda, iki gecelik konaklamanın YDÜ tarafından karşılanacağını, uçak giderlerinin katılımcılara ait olduğunu, bu giderlerin makul ölçüde kalabilmesinin erken bilet alımına bağlı olduğunu bildirdik. Ancak çok daha  sonraki bir tarihte, üniversite yetkilileri bize, bildiri sahipleri  ve yorumcular dışında kalan katılımcıların konaklama giderlerini üstlenemeyecekleri bilgisini verdiler. Sorunu alternatif önerilerle çözmeye çalıştık ve buna bağlı olarak 23 Ekim 2016 tarihli duyurumuzla, konaklama durumu açıklığa kavuşuncaya kadar meslektaşlarımızın uçak biletlerini almakta acele etmemelerini rica etmek zorunda  kaldık.
   
  Bununla birlikte, uçak biletini 23 Ekim tarihli duyurumuzdan önce almış bulunan meslektaşlarımız olabilir.  Bu biletlerden  iade imkânı bulunmayanların giderlerini karşılamak istiyoruz. Adını vermek istemeyen bir sponsor bu konuda bize yardımcı olacak.
   
  23 Ekim 2016 tarihinden önce bilet almış bulunan meslektaşlarımızın,  iade imkanı olamayan bilet bilgilerini banka hesap numaralarıyla birlikle 30 Kasım 2016’ya kadar e posta yoluyla bize göndermeleri halinde, yaptıkları harcamalar kendilerine iade edilecektir.
   
  İletişim adreslerimiz: 
  info@kamuhukukculari.org   -   khp_2013@yahoo.com.tr
   
  KHP Girişim ve İcra Kurulu

  devamını oku >>
 • 14/11/2016
  Altıncı Toplantının İptali Hakkında
  Değerli meslektaşlarımız,
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenleyeceği Kamu Hukukunun Dönüşümü konulu toplantı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığı konusunda 23 Ekim 2016 tarihli duyurumuzla sizleri bilgilendirmiş, uçak biletlerinin durum kesinleşene kadar alınmamasını rica etmiştik. O tarihten bugüne dek, başta İcra Kurulumuzun değerli başkanı Prof. Fazıl Sağlam olmak üzere, toplantının Girişim Kurulu’nda görev alan meslektaşlarımızın mevcut sorunları aşmak için gösterdiği çabalar olumlu bir sonuç vermedi. Toplantıyı birlikte düzenleyeceğimiz Yakın Doğu Üniversitesi, özellikle meslektaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olamayacaklarını belirttiler. 2011 tarihli ikinci toplantımızı da bu üniversite ile birlikte düzenlemiştik. Yeni toplantı için taleplerimizi 2011 tarihli toplantıda sağlanan imkanlara göre büyük ölçüde sınırlamamıza rağmen, taleplerimiz karşılanamadı. Bildiğiniz gibi, KHP toplantıları, konuların derinliğine analiz edildiği ve meslektaşlarımızın görüşmesine, kaynaşmasına imkan sağlayan geniş katılımlı etkinliklerdir. Toplantılarımızın bu niteliğini sürdürmek istiyoruz. O nedenle, altıncı toplantımızın 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta yapılamayacağını üzülerek bildiriyoruz.

  Altıncı toplantımızı bir kaç ay erteleyerek Ankara veya İstanbul gibi büyük şehirlerimizden birinde yapmayı değerlendiriyoruz. Bu konudaki gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz. Altıncı toplantının iptali nedeniyle meslektaşlarımızın programlarında neden olduğumuz karışıklık için özür dileriz. Bütçesi ve sekretaryası olmayan, tümüyle meslektaşlarımızın gönüllü çabalarıyla yürütülen yıllık toplantılarımızda, bütün dikkatimize rağmen, bu tür olumsuzlukların ortaya çıkma ihtimalini sıfırlamak mümkün olmuyor.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.
   

  KHP İcra ve Girişim Kurulu
   
  devamını oku >>
 • 23/10/2016
  KHP Altıncı Toplantı Başvuruları Hakkında
  Değerli meslektaşlarımız,
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenleyeceği Kamu Hukukunun Dönüşümü konulu toplantıya katılım için gelen başvuruların sayısı önceki toplantılara oranla daha yüksek düzeyde. İlginize çok teşekkür ediyoruz.
  Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptığımız son görüşmede bize tanınacak konaklama imkanları bakımından bazı sıkıntıların bulunduğu anlaşılmıştır. En kısa sürede bu sıkıntıları aşmak için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Yine de, her olasılığı dikkate alarak, toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımızın uçak biletlerini almakta acele etmemeleri yararlı olacaktır. Biletini almamış meslektaşlarımızın,  toplantının belirtilen yer ve tarihte yapılacağına ve konaklama rezervasyonunun kesinleştiğine dair bildirimimizi beklemelerini rica ediyoruz. Bu konudaki gelişmeleri web sitemizden duyuracağız ve e-posta adreslerinize ileteceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.  

  devamını oku >>
 • 01/10/2016
  KHP Altıncı Toplantısı
  Değerli Meslektaşlarımız,
   
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) “Kamu Hukukunun Dönüşümü” başlıklı altıncı toplantısını 28 ve 29 Ocak 2017 tarihlerinde Kıbrıs’ta gerçekleştireceğiz. Mayıs 2011 tarihli ikinci toplantımızda olduğu gibi, bu toplantımızı da Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte düzenliyoruz.
   
  2000’li yıllarda gerek Türkiye’de, gerekse KKTC’de kamu hukuku alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Her geçen gün büyük bir derinlik kazanan bu dönüşümün kamu hukukunun temel ilkeleri, kurumları ve uygulamalarında köklü değişikliklere, ciddi kırılmalara ve beklenmedik sarsıntılara yol açtığına tanıklık ediyoruz. Söz konusu dönüşümün Türkiye ve Kıbrıs’ta aynı çizgide ilerlemediği görülüyor. Hatta denebilir ki, iki ülke arasındaki farklılıklar niteliksel bir boyutta. Bu farklılıkların odağında otoriterleşme,  demokratikleşme, iç ve dış barış kavramları yer alıyor. İşte bu toplantı, gerek bildiri ve yorumlarıyla ve gerekse kamu hukukçuları arasında yaşanacak canlı bir akademik tartışma ortamıyla Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta güçler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü,  insan hakları ile iç ve dış barış gibi değerlerin toplumlara getireceği  kazanımlar ile bu değerlerden uzaklaşmanın yaratacağı tehlikeler konusunda  edinilen deneyimlerin verimli bir paylaşımını sağlayacaktır.
   
  Toplantı programımızın ayrıntılarını web sitemizde bulabilirsiniz. Programın Türkiye bölümüyle ilgili olarak bildiri sahipleriyle yorumcuların onayları alınmıştır. Kıbrıs bölümündeki konuşmacılarımızın henüz tamamının katılımı teyid edilemediğinden, programın o kısmında bazı değişiklikler olabilir.
   
  Toplantıda sunulacak bildiri metinleri toplantı tarihinden bir ay önce web sitemiz üzerinden tüm katılımcılarımıza ulaştırılmaktadır. Yorumcularımız için toplantı öncesinden yazılı metin sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, metnini yazılı olarak önceden gönderen ve web sitemizde yayımlanmasını isteyen yorumcularımızın metinleri de sizlere iletilecektir.
   
  Toplantı ile ilgili hazırlıklarının üniversite bütçesine uygun bir biçimde planlanabilmesi ve özellikle üniversitenin konaklama tesislerinde gerekli rezervasyonların yapılabilmesi  için, katılımcı sayısının önceden belirlenmesi gerekmektedir.  Bu nedenle, arkadaşlarımızın en geç 21 Ekim 2016 tarihine kadar toplantıya katılıp katılmayacaklarını web sitemizdeki İLETİŞİM sekmesinde bulunan formu doldurarak bize bildirmelerini istiyoruz. Başvurunuzu KHP_2013@yahoo.com.tr adresine de yapabilirsiniz. Her iki seçenekte de, konaklama talebiniz varsa, lütfen “konaklama talep ediyorum” ifadesini kullanınız. Bu ifadeyi içermeyen başvurular için konaklama tesisinde rezervasyon yapılmayacaktır.
   
  Katılımcıların iki günlük konaklama gideri, toplantı süresince verilecek yemek vb. giderler YDÜ tarafından karşılanacaktır.  Ayrıca Ercan Havaalanı ile  konaklama tesisleri arasındaki transferler de YDÜ tarafından sağlanacaktır. Uçak giderleri katılımcılara aittir. Bu giderlerin makul ölçüde kalabilmesi, ancak erken bilet alma yoluyla sağlanabilir.
   
  Katılımcılar için hazırlanacak “Katılım Sertifikası”nı, ulaşım giderinizi kendi kurumunuzdan talep etmek için kullanabilirsiniz. Kıbrıs’a eşleriyle birlikte gelecek olanların konaklama ek giderlerinin de kendilerince karşılanması gerekmektedir. Ancak rezervasyonun buna göre yapılabilmesi için bu talebin refakatçı adı da belirtilmek suretiyle göndereceğiniz mesajda belirtilmesi gerekmektedir.
   
  Ayrıca konaklama giderlerini en aza indirmek üzere, aynı odada kalmayı gönüllü kabul edip bize bildiren arkadaşlarımızın, toplantının organizasyonuna büyük kolaylık ve  katkı sağlamış olacaklarını da belirtmek isteriz.
   
  Kesin konaklama yer ve listesi,  toplantıdan bir kaç hafta önce  ilân edilecektir.  Sonradan ortaya çıkabilecek bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan arkadaşlarımızın bizleri derhal bilgilendirmesi, konaklama imkanından bir başka meslektaşımızın yararlanabilmesi bakımından önem taşımaktadır.
   
  Toplantı konusuyla ilgilenen meslektaşlarımıza ulaşmak için adres listemizi elimizden geldiği ölçüde güncelleştirmeye çaba gösterdik. Birkaç yıldan beri listede kalıcılığı ve saydamlığı sağlamak üzere web sayfamızda  başvuru formlarını ve mevcut listeyi görüşlerinize hazır tutuyoruz. Ancak web sayfamızdaki listede, henüz  yansıtılmamış kayıt ve değişikliklerden dolayı eksiklikler olabilir. Bu nedenle sizlerden ricamız, toplantımızın duyurusunu kendi kurumunuzda kendi olanaklarınızla bir kez daha ilgili meslektaşlarımıza iletmeniz ve dileyenlerin form doldurarak listemize kaydolmasını sağlamanızdır.  Kayıt formu ve koşulları web sitemizin “KATILIMCILAR” başlıklı bölümüne girilerek öğrenilebilir.
   
  KHP’nin Kamu Hukukunun Dönüşümü başlıklı altıncı toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir. Selam, sevgi ve saygılarımızla.
   
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam  -  Prof. Dr. Oktay Uygun
  Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu adına
  devamını oku >>
 • 26/05/2015
  Bildiri Metni: Doç. Dr. Ece Göztepe
  Değerli Meslektaşlarımız,
  30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" konulu toplantımızda Doç. Dr. Ece Göztepe tarafından sunulacak “Alman Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türk Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri metni web sitemizde yayımlanmıştır.
  devamını oku >>
 • 25/05/2015
  KHP V. Toplantı Kesinleşmiş Katılımcı Listeleri
  Değerli Meslektaşlarımız,
  30-31 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirceğimiz toplantımızın katılımcı listesi kesinleşmştir. Toplantılar- 2015- Tartışmacılar sayfasından söz konusu listeye ulaşabilirsniz. Konaklama talep eden katılımcılarımız yerleştirildikleri otelin adını (LİTAİ veya LİMAK) aynı sayfadaki listelerden görebilirler. Otel yönetiminin isteği doğrultusunda, bazı katılımcılarımızın konaklayacakları otellerde değişiklik yaptık. Adınızı bu listelerden kontrol ederken, lütfen her iki listeyi de gözden geçirin. Daha önce konaklama talebi kabul edilmiş herkes otele yerleştirilmiştir. Bazı meslektaşlarımızın toplantıya katılamayacaklarını bildirmesi üzerine boşalan otel odalarına, yedek listemizden yeni meslektaşlarımızı yerleştirdik. Yine de bir kaç meslektaşımız için konaklama imkanı yaratamadık. 
  Ankara'da görüşmek dileğiyle,


  devamını oku >>
 • 21/05/2015
  Tolga Şirin'in Bildiri Metni

  Değerli Katılımcılar,
  30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz toplantıda sunulacak bildirilerden biri olan ÜÇÜNCÜ YILDA BİR BİLANÇO:

   TÜRKİYE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) USULÜNÜN VE KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ başlıklı metin 7 Mayıs tarihinde web sitemizde yayımlanmıştı. Bildiri sahibinin, sitemize gönderdiği metnin hazırladığı metnin son versiyonu olmadığını farketmesi üzerine, bugün (21 Mayıs 2015) eski metni yenisiyle değiştirdik.  
  devamını oku >>
 • 07/05/2015
  Dr. Tolga Şirin'in Bildiri Metni
  Değerli Meslektaşlarımız,
  30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" konulu toplantımızda Dr. Tolga Şirin tarafından sunulacak 
  Üçüncü Yılda Bir Bilanço: Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Usulünün ve Kararlarının Değerlendirilmesi başlıklı bildiri metni web sitemizde yayımlanmıştır. 
  devamını oku >>
 • 06/05/2015
  Av. Serkan Cengiz'in Bildiri Metni
  Değerli Meslektaşlarımız,
  30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" konulu toplantımızda Av. Serkan Cengiz tarafından sunulacak "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Standardı Açısından İki Yıllık Anayasa Şikayeti Uygulamasının Değerlendirilmesi" başlıklı bildiri metni web sitemizde yayımlanmıştır. 

  devamını oku >>
 • 26/03/2015
  Konaklama Listeleri
  Değerli meslektaşlarımız,
   
  30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz  Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru konulu toplantımızın hazırlıkları devam etmektedir. Bu aşamada, konaklama talepleri ile ilgileniyoruz. Türkiye Barolar Birliği’nin LİTAİ ve LİMAK otellerinde bize ayırdığı odaların kapasitesi elverdiği ölçüde, konaklama talepli başvuruları karşılamaya çalıştık. Daha önce duyurduğumuz öncelikleri gözeterek yaptığımız değerlendirme sonucunda, başvuranların büyük çoğunluğu için konaklama imkanı sağlanmış oldu. Lütfen, web sitemizde yayımladığımız iki ayrı otel listesinden adlarınızı kontrol ediniz (Toplantılar - 2015 - Tartışmacılar). 

  Konaklama İle İlgili Ayrıntılar:
  - Listelerde isimlerin yanındaki rakamlar odada kalan kişi sayısını göstermektedir. 
  - Dört kişilik odada kalmak üzere başvuru yapan meslektaşlarımızı, uygun oda olmaması nedeniyle ikişer kişilik odalara yerleştirdik.
  - Oda numaraları ve konaklamayla ilgili diğer ayrıntılar daha sonra sizlere iletilecektir.
  - Otel listelerinde adları bulunan meslektaşlarımız, en erken 29 Mayıs Cuma öğleden sonra giriş yapacak şekilde ulaşım planlarını yapabilir, seyahat biletlerini alabilirler.
  - Toplantıya katılmanız için bir engel çıktığında veya konaklama talebinden vazgeçtiğinizde, lütfen bizi derhal haberdar ediniz. Erken haber vermeniz durumunda bir başka meslektaşımızın konaklama imkanından yararlanması mümkün olabilecek; her halükarda, otel yönetimi odayı iki gün boş tutmak yerine başka müşteriler için değerlendirebilecektir.
  - Nisan ayı sonunda iletişim bilgilerinizden tek tek sizlere ulaşılarak, size ayrılan odayı kullanıp kullanmayacağınız teyid edilecek ve bu suretle listeler kesinleştirilecektir.   
  - Konaklama talebini karşılayamadığımız meslektaşlarımızdan “yedek liste”ye kayıt yaptırmak isteyenlerin web sitemizdeki iletişim formunu kullanarak bizi bilgilendirmelerini bekliyoruz. İptaller sonucu oluşacak boş odalara, bu listeye kayıtlı olan meslektaşlarımızı yerleştireceğiz.
   
  Her türlü sorularınızı web sitemizdeki iletişim formuyla bizlere iletebilirsiniz.  

  devamını oku >>
 • 21/02/2015
  V. Toplantı (Geçici) Katılımcı Listesi
  Değerli meslektaşlarımız,
   
  Türkiye Barolar Birliği’nin katkılarıyla, 30/31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşeceğimiz ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU - Türkiye Uygulamasının Almanya ve Strazburg Ekseninde Karşılaştırması” konulu V. toplantımız için yaptığınız başvuruları dikkate alarak geçici katılımcı listesini oluşturduk. Listeye web sitemizin V. toplantı bölümünde tartışmacılar başlığı altından ulaşarak gerekli düzeltmeler için bizi uyarınız.
   
  Toplantıya katılmak için konaklama talep etmeyen tüm başvurular kabul edilmiştir. Konaklama talepli başvurular mevcut konaklama kapasitemizin üzerinde olduğundan, tümünü karşılayamayacağız. Daha önce duyurduğumuz gibi, özellikle genç meslektaşlarımızın arkadaşlarıyla aynı odayı paylaşmaları halinde konaklama sorunu büyük ölçüde çözülebilecektir. Başvurularını aynı odayı paylaşacak biçimde yapmış bulunan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bu tür başvurular, listede (KT-P) olarak gösterilmiştir. (KT: konaklama talepli başvuru, T: konaklama talepli olmayan başvuru anlamına gelmektedir). Diğer genç meslektaşlarımızın da, 2, 3 veya 4 kişilik odalar için katılımcılar arasından odayı paylaşabilecekleri kişileri belirleyerek bize bildirmelerini bekliyoruz. 15 Mart 2015 tarihine kadar bize bildireceğiniz paylaşım bilgilerinden hareketle geçici konaklama listesini oluşturacağız. İcra Kurulumuz, konaklama listesini oluştururken doğal üyelerimizi, genç ve kıdemli meslektaşlarımız arasındaki dengeyi ve halen toplantı konusu üzerinde çalışanların durumunu dikkate almaktadır. Bu ölçütler çerçevesinde önceliği 2, 3 ve 4’lü odalarda birlikte kalmayı seçen genç meslektaşlarımıza vereceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.    
   
  Toplantı ile ilgili her türlü sorularınızı web sitemizdeki iletişim formunu kullanarak bizlere iletebilirsiniz.
   
  Selam sevgi ve saygılarımızla.
  devamını oku >>
 • 21/02/2015
  IV Toplantımızın Kitabı (Hukuk Güvenliği) Yayımlandı  Değerli Meslektaşlarımız,
  Platformumuzun IV. toplantısının kitabı "Hukuk Güvenliği" başlığıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanmıştır. Doç. Dr. Ece Göztepe tarafından yayıma hazırlanan kitapta, toplantıda sunulan bütün bildiriler, yapılan yorumlar ve tartışmalar bulunmaktadır. Kitabın tüm metnine web sitemizden ve TBB sitesinden ulaşılabilir. Kitap içeriğine sitemizden ulaşmak için "Toplantılar" bölümünde "2013" yılı toplantısı seçilerek "Bildiriler" başlığına gidebilir veya aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.


  http://www.kamuhukukculari.org/upload/files/HUKUK%20G%C3%9CVENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20.pdf

  Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 277
   Kamu Hukukçuları Platformu
  HUKUK GÜVENLİĞİ
  ISBN: 978-605-9050-33-3
  © Türkiye Barolar Birliği Şubat 2015, Ankara
  devamını oku >>
 • 17/12/2014
  KHP V. Toplantısı: 30/31 Mayıs 2015, Ankara
  Değerli Meslektaşlarımız,
   
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) beşinci toplantısının, Türkiye Barolar Birliği’nin katkılarıyla, 30/31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşeceğini sizlere bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu amaçla hazırladığımız proje taslağı TBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Başta Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU olmak üzere, TBB Yönetimine teşekkür ediyoruz. Önceki duyurularımızda da belirttiğimiz gibi, toplantımızın ana başlığı “ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU - Türkiye Uygulamasının Almanya ve Strazburg Ekseninde Karşılaştırması” olarak belirlenmiştir. Alt başlıklar, bildiri sahipleri, yorumcular ve oturum yöneticilerini içeren program taslağı web sitemizde yayımlanmaktadır.

  Bildirilerin ilk metinleri, her zamanki gibi, web sitemize konulacak ve toplantıdan bir ay kadar önce katılım beyanında bulunan arkadaşlarımıza ulaşmış olacak.
   
  TBB’nce benimsenmiş bulunan projemize göre: 29 Mayıs ve 30 Mayıs 2015 akşamı olmak üzere Ankara dışından geleceklerin iki günlük konaklama gideri, toplantı süresince verilecek yemek vb. giderler TBB tarafından karşılanacaktır. Yol giderleri, ne yazık ki kısmen de olsa karşılanamıyor. Bu konuda, uçakla gelecek arkadaşlarımızın giderlerini makul ölçüde tutmaları ancak erken bilet alma yoluyla mümkün olabilir. Toplantı katılımcılarının tümü için hazırlanacak “Katılım Sertifikası”nı, ulaşım giderinizi kendi kurumunuzdan talep etmek için kullanabilirsiniz. Ankara’ya eşleriyle birlikte gelecek olanların, eşleriyle ilgili konaklama ek giderlerinin de kendilerince karşılanması gerekmektedir. Konaklama giderlerini en aza indirmek üzere, Ankara’da özel konaklama olanağına sahip arkadaşlarımızın bu imkânı kullanmalarını rica ediyoruz. Ayrıca, aynı odada kalmayı gönüllü kabul edip bize bildiren arkadaşlarımızın, toplantının organizasyonuna büyük kolaylık ve  katkı sağlamış olacaklarını da belirtmek isteriz. Konuşmaların banda alınması, bant çözümleri ve yayın aşamalarının tüm giderleri TBB tarafından karşılanacaktır.
   
   Toplantı hazırlıklarının doğru planlanabilmesi için, beşinci toplantımıza katılmak isteyen arkadaşlarımızın web sitemizin (www.kamuhukukculari.org) İLETİŞİM başlığı altındaki formu doldurması ve mesaj bölümüne toplantıya katılmak istiyorum; konaklama talep edenlerin ise ayrıca “konaklama talep ediyorum” ifadesini yazması gerekmektedir. 15 Ocak 2015 tarihine kadar yapılacak başvurular değerlendirilerek geçici katılımcı listeleri oluşturulacak ve web sitemizde ilan edilecektir. Toplantıdan bir kaç hafta önce kesin katılımcı listesi ile kesin konaklama listesi ilan edilecektir. Özellikle konaklama talepli başvuru yapan katılımcılarımızdan, son anda çıkan bir engel nedeniyle toplantıya katılamamaları söz konusu olduğunda, bizleri derhal bilgilendirmesi, konaklama imkanından bir başka meslektaşımızın yararlanabilmesi bakımından önem taşımaktadır. 
   
  Toplantı konusuyla ilgilenen kamu hukukçularına ulaşmak için adres listemizi elimizden geldiği ölçüde güncelleştirmeye çaba gösterdik. Bir yıldan beri listede kalıcılığı ve saydamlığı sağlamak üzere web sayfamızda  başvuru formlarını ve mevcut listeyi görüşlerinize hazır tutuyoruz. Ancak web sayfamızdaki listede, henüz  yansıtılmamış kayıt ve değişikliklerden dolayı eksiklikler olabilir. Bu nedenle sizlerden ricamız, toplantımızın duyurusunu kendi fakültenizde/kurumunuzda kendi olanaklarınızla bir kez daha ilgili meslektaşlarımıza iletmeniz ve dileyenlerin form doldurarak listemize kaydolmasını sağlamanızdır. Kayıt formu ve koşulları web sitemizin “KATILIMCILAR” başlıklı bölümüne girilerek  öğrenilebilir.
   
  KHP beşinci toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir. Bu vesile ile hepinize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yeni yıl dileriz.  Selam, sevgi ve saygılarımızla. 17.12.2014
   
   
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam  -  Prof. Dr. Oktay Uygun
  Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu adına

  devamını oku >>
 • 23/11/2014
  Bülent Tanör Anısına Düzenlenen Toplantı
  Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ile birlikte 28 Kasım 2014 Cuma günü Prof. Dr. Bülent Tanör’ü anma toplantısı düzenliyor. Ülkemizin çok değerli Anayasa Hukukçusu Bülent Tanör’ün 12. ölüm yıldönümünde, üniversitenin Dolapdere kampüsünde gerçekleştirilecek “Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu” başlıklı toplantıyı bilginize sunuyoruz. 
  devamını oku >>
 • 19/10/2014
  Kullanamadığımız Anayasal Haklar: Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz Örneği
  İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrettim Ökçesiz’in, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan hukuka aykırılıklara karşı verdiği mücadele nedeniyle görevine son verildi. Hukuk devleti, yargıda yolsuzluk ve sivil itaatsizlik konularındaki araştırmalarıyla tanınan Hayrettin Ökçesiz’in önce ders vermesi engellendi, ardından, “bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç verdiği” gerekçesiyle kınama cezasına çarptırıldı. Son olarak, 16.10.2014 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in üniversitedeki görevine son verdi. Hayrettin Ökçesiz’e yönelik uygulamalar ifade özgürlüğü, hak arama özgürlüğü, bilimsel faaliyet özgürlüğü ve çalışma hakkı gibi anayasal hakların ihlali niteliğindedir. Bu konuya ilişkin meslektaşları ve öğrencileri tarafından imzalanarak 8 Ekim 2014 tarihinde kamuya açıklanan duyuruyu sizlerle paylaşıyoruz.     
   
  Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’e Destek Açıklaması
  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi hocası; hukuk devleti, yargıda yolsuzluk ve sivil itaatsizlik konularındaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki hukuksal mücadelesi nedeniyle ders vermekte olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından önce verdiği dersler elinden alınarak cezalandırılmış, daha sonra ise Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne yeni eklenen 'Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek' maddesi uyarınca kınama cezası almıştır.
  Hayrettin Ökçesiz’in verdiği dersler ve üzerinde çalıştığı alanlar, tam da hukuk devletindeki aksaklıklara işaret etmesini gerektiren alanlardır. Dolayısıyla Yönetmelik hükmündeki “bilimsel tartışma ve açıklama” bahsine denk düşmektedir. Üstelik suç duyurusunda bulunmak, bir vatandaşlık hakkıdır. Hal böyle olmasaydı dahi, hocamızın yanında durmamız gerekecekti zira söz konusu yönetmelik hükmü, üniversitelerde siyaset yapılmasının önünü tıkamak için getirilmiştir.
  Bizler, çeşitli görüş ve geleneklerden gelen meslektaşları ve öğrencileri olarak; kabul edilemeyecek bu durum karşısında, Hayrettin Hoca’nın yanında ve kendisine destek olduğumuzu; hukuk fakültelerinin güncel hukuki siyasi gelişmelere reaksiyon gösterme yetki ve sorumluluğuna sahip olduğunu düşündüğümüzü ve bu vesileyle üniversiteler üzerinde disiplin yönetmelikleri vasıtasıyla kurulmak istenen baskı atmosferine teslim olmayacağımızı kamuoyuna açıklamayı bir borç biliriz.
   
  Abdullah Taşdemir, Adalet Araç, Anıl Polat, Araş Gör. Aras Türay, Av. Arzu Becerik,  Ayşegül Çakal, Ayşen Balcı, Av. Barış Birol, Barış Işık, Araş. Gör. Dr. Barkın Asal, Berfin Tufan, Berra Aldemir, Yrd. Doç. Dr. Bertan Tokuzlu, Öğr. Gör. Beyazıt Kahraman,  Yrd. Doç. Dr. Birden Güngören, Buket Karaman, Av. Can Atalay, Canan Atay, Prof. Dr. Can Ceylan, Araş. Gör. Dr. Ceren Akçabay, Cihan Özyıldırım, Araş. Gör. Çağatay Şahin, Dr. Duygu Damar, Arş. Gör. Duygu Hatipoğlu Aydın, Yard. Doç.Dr. Ebru Kayabaş, Ecem Ceylan Akçay, Ege Erenel,  Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu, Araş. Gör. Emrah Bilezikçi, Yrd. Doç. Dr. Emrah Kırıt, Emrah Yayla, Emre Durmuş, Emre Zeybekoğlu, Yrd. Doç. Dr. Engin Topuzkanamış, Eren Paydaş, Doç. Dr. Ertuğrul Uzun, Prof. Dr. Esen Aslandoğan, Esin Ergin, Araş. Gör. Esra Demir, Ezgi Çetiner, Ezgi Sever, Fatih Şayan, Fatma Bozatlı, Av.Fatma Hoşgör,  Araş. Gör. Fatma Süzgün Şahin, Fatmanur Gündüz, Ferda Baştimur, Prof. Dr. Ferhan Sağın, Funda Algın Kaya, Prof. Dr. Funda Babacan, Garip Pektaş, Gazanfer Temel, Gökçeçiçek Ayata , Gökçe Çataloluk , Doç. Dr. Gökhan Yavuz Demir, Göktürk Uyan, Gülay Hepşen,  Gülar Özgüler, Prof. Dr. Gülhan Türkay Hoştürk, Prof. Dr. Gülriz Uygur, Araş. Gör.Dr. Gülşah Kurt, Hacer Arıcı Yalçın, Hakan Topaloğlu, Araş. Gör. Harun Bodur, Hatice Kaymak,  Havva Nalbant, Doç. Dr. Herdem Belen, Hülya Atay Ciner, Hülya Ervan Tanrıverdi, Prof. Dr. Hülya Kirmanoğlu,  Dr. Hüseyin Kotaman, Av. İbrahim Pehlivan, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Av. İdil Zeynep Öztürk, Yrd. Doç. Dr. İkram Çınar,  Araş. Gör. İlker Tepe, İmren Sipahi, Araş. Gör. İrem Akı, İrem Berksoy, Araş. Gör. İrem Burcu Özkan, Yrd. Doç. Dr. İrem Çağlar, Av. İzim Bulgan, Prof. Dr. Kadriye Akgan, Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş, Kazım Kamil Bulazar, Kenan Erdemir, Kenan Yücel,  Kürşat Güvenç, Prof. Dr. Kürşat Yıldız, Leyla Edinç, Av. Marî Yorat,  Araş. Gör. Dr. Mehmet Cemil Ozansü, Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan, Mehmet Sarsmaz, Metin Özdemir, Murat Burak Aydın, Murat Erakın, Mustafa Akgökçe, Av. Mustafa Taylan Savran, Mustafa Kütük, Araş. Gör. Muzaffer Dülger, Araş. Gör. Mürvet Ece Büyükçalık, Müzeyyen Akgökçe, Necla Akgökçe, Nergiz Pektaş,  Dr. Neval Oğan Balkız, Prof. Dr. Nevzat Kavcar, Yrd. Doç. Dr. Nezahat Demiray, E. Öğr. Gör. Dr. Nevin Ersöz, Nicolette Nagy,  Nilda Baltalı, Nilgün Güleç Sarı, Oğuz Ateş, Araş. Gör. Olcay Karacan, Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut, Orhan Nezih olmaç, Araş. Gör. Orkun Güner, Ozan Dilli, Ozan Marakoğlu,  Araş. Gör. Ozan Şahin, Prof. Dr. Ömer Lütfi Değirmenci, Özge Demir, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel, Av. Özgür Demirel, Özüm Temiz, Yrd. Doç.Dr. Rabia Sağlam, Prof. Dr. Raşit Tükel,  Prof. Dr. Recep Akdur,  Reyhan Yağcı,  Doç. Dr. Saim Üye, Av. Seçkin Serpil, Doç. Dr. Selami Koçak Toprak, Av.Selim Biçer, Selver Kerman, Semanur Sünger, Semay Günaydın, Av. Selin Aksoy,  Araş. Gör. Dr. Selin Pelek, Senem Özaydın, Serdar Hoş, Serdar Ünver, Araş Gör. Seren Dikel,  Yrd. Doç. Dr. Serkan Gölbaşı, Sevi Bakım, Doç. Dr. Sevtap Metin, Prof. Dr. Sevtap Yokuş,  Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Sinan Derman, Su Zeytinoğlu, Şafak Evran Topuzkanamış, Prof. Dr. Şahika Yüksel, Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin, Prof. Dr. Tolga Yarman, Av.Turan Argun Sezer,  Ufuk Özcan, Araş. Gör. Ulaş Karadağ, Araş. Gör. Umut Koloş, Yrd. Doç. Dr. Ülker Yükselbaba, Ülkü Bilgin, Ünsal Ün,  Araş.Gör. Vahdet İşsevenler, Dr. Veysel Dinler, Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Yasin Gel, Av. Yusuf Kıyançiçek, Prof. Dr. Yüksel Şahin, Zafer Kara, Zafer Önler, Zelal Pelin Doğan, Araş. Gör. Zülfiye Yılmaz.
  devamını oku >>
 • 09/10/2014
  Bir İfade Özgürlüğü Sorunu: Prof. Kemal Gözler Hakkında Açılan Kamu Davası
  Değerli meslektaşlarımız,
  Örnekleriyle Usulsüz Alıntı Sorunu isimli kitabında, kendilerine karşı hakaret suçunu işlediği iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın ve Anayasa Mahkemesi üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Serdar Özgüldür’ün şikâyetleri sonucu, Girişim ve İcra Kurulu üyemiz Prof. Dr. Kemal Gözler hakkında kamu davası açılmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 21 ve 22 Mayıs 2014 tarih, 2014/4631 ve 2014/ 4693 sayılı iddianameleriyle Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Türk Ceza Kanunu’nun 125/1-2-3(a)-4, 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan davaya ilişkin şikâyet dilekçesi, savunma dilekçesi ve iddianameye aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. Her iki davanın ilk duruşması Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 14 Ekim 2014 Salı günü saat 09:35'te yapılacaktır.
  http://www.anayasa.gen.tr/kilic-gozler-davasi.htm
  http://www.anayasa.gen.tr/ozguldur-gozler-davasi.htm
  İntihal ile mücadele akademik etiğin ve ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Akademik yaşamda normal olan da, bu mücadeleye katkı sunulmasıdır. İntihal ve usulsüz alıntı sorununa karşı yoğun bir mücadele içinde olan Kemal Gözler arkadaşımızın bu amaç dışında bir kastı olabileceğini düşünemiyoruz. Bir kimsenin haksız bir biçimde intihal suçlamasına maruz kalması ne kadar yanlış ise, intihale karşı mücadele eden kişinin, haksız yere hakaret suçu baskısı altında tutulması da o kadar yanlıştır.
   İntihal ve usulsüz alıntı sorununa karşı somut örneklerle verilen bir mücadelenin, intihal eyleminde bulunduğu ileri sürülen kimseyi rahatsız etmesi işin doğası gereğidir Ama bu doğal sonuç nedeniyle doğruyu söylemekten vazgeçmek de akademik etikle ve ifade özgürlüğünün demokratik bir ülkedeki  özü ve anlamıyla bağdaşmaz. Bu tür davalara bakan mahkemelerin bu hassas dengeyi gözetmesi en içten dileğimizdir. Arkadaşımızın yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kendisine yönelik suçlamalardan aklanacağına yürekten inanıyoruz.
  Girişim ve İcra Kurulumuzdan Prof. Dr. Fazıl Sağlam ile toplantılarımızda oturumları yöneten Başkanlık Divanı üyelerinden Prof. Dr. Rona Aybay, duruşmayı izlemek üzere belirtilen gün ve saatte Bursa’da olacaklardır.
  devamını oku >>
 • 08/10/2014
  KHP Beşinci Toplantısı Hakkında
  Değerli meslektaşlarımız,
  Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru: İki Yıllık Türkiye Uygulamasının Almanya ve Strazburg Ekseninde Karşılaştırılması konulu 5. toplantımızı, bu yıl Ekim-Kasım aylarında İstanbul’da gerçekleştirmeyi planlamıştık. Toplantımızı bu tarihlerde gerçekleştirmek için İcra Kurulu olarak yoğun çaba gösterdik ama sonuç alamadık. Yaklaşık 100 kişinin konaklama masraflarının karşılandığı iki günlük bir toplantı için yeterli kaynak ve sponsor kuruluş bulmanın bazı zorlukları var. Bu zorluklar nedeniyle toplantımızı İlkbahara erteliyoruz. Bu tarihte, muhtemelen Ankara’da, toplantımızı iki gün süreli ve geniş katılımlı olarak gerçekleştirebileceğiz. Son iki ay içinde, toplantının ne zaman yapılacağını soran ve yardım teklif eden pek çok meslektaşımız oldu. Bu durum, platformumuzun Kamu Hukukçuları tarafından sahiplenildiğini gösteriyor. KHP’yi ülkemizin kamu hukukçularını buluşturan nitelikli bir tartışma platformu olarak yaşatmak en büyük arzumuz. Bu yöndeki desteğinize çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde 5. toplantı ile ilgili daha somut bilgiler verebileceğiz.  
      
  devamını oku >>
 • 19/08/2014
  Dr. Tolga Şirin ve Eren Paydaş Hakkında YÖK Disiplin Kurulu Kararı
  Değerli meslektaşlarımız,
  15.05.2014 tarihli duyurumuzda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlileri Dr. Tolga Şirin ve Eren Paydaş’ın, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacak biçimde, keyfi bir işlemle meslekten atılmak istenmesini akademik özgürlüklere yönelik ciddi bir tehlike olarak gördüğümüzü ve endişeyle karşıladığımızı belirten duyurumuzu sizlerle paylaşmıştık. Platformumuzun üyesi bu iki meslektaşımız hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonuçlanmış bulunmaktadır. YÖK Yüksek Disiplin Kurulu, meslektaşlarımızla ilgili dosyayı görüşerek, yapılan işlemi oybirliğiyle reddetmiştir. Ayrıca, meslektaşlarımız hakkında asılsız iddiaları üretenler hakkında da soruşturma başlatılmıştır. Akademik özgürlükleri koruyan bu gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
  devamını oku >>
 • 15/05/2014
  Akademik Özgürlüklere Yönelik Ciddi Bir Tehlike!!
   
  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlileri Dr. Tolga Şirin ve Eren Paydaş’ın, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacak biçimde, keyfi bir işlemle meslekten atılmak istenmesini akademik özgürlüklere yönelik ciddi bir tehlike olarak görüyor ve endişeyle karşılıyoruz. Platformumuzun üyesi bu iki meslektaşımız hakkında yapılan işlemleri medyaya yansıdığı şekliyle bilginize sunuyor, meslektaşlarımıza destek için hazırlanan kamuoyu açıklamasına dikkatinizi çekmek istiyoruz.
  KHP Girişim ve İcra Kurulu 
   
   
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE GARİP SORUŞTURMA!

  Gezi olaylarının başladığı gün olan 31 Mayıs 2013’te, öğrencilerin sloganlarını duymaları üzerine orta bahçeye çıkan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışan araştırma görevlileri hakkında soruşturma açıldı.
  Bir grup öğrencinin sloganlar attığı ve tekbir getirdiği olayda çok sayıda çevik kuvvet memuru üniversitenin bahçesine girdi. İki öğrenci grubuna eşit mesafede olayları izleyen araştırma görevlileri, fakültede yaşanan bu sıra dışı gelişmeleri gündelik bir alışkanlık doğrultusunda 20 saniye süre ile cep telefonuna çekti.
  Söz konusu olayın ardından bir grup öğrenci, olay sırasında tamamı Eğitim-sen mensubu araştırma görevlilerinin kendilerine “taş, kemer ve sopayla saldırdıkları” yönünde garip bir iddia ileri sürdüler. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre İsmail Kahveci ve Ebubekir Kılıçarslan isimli özel güvenlik görevlileri, araştırma görevlilerini, taşlı sopalı solcu grubun içinde gördükleri ve daha önce izinsiz afiş, illegal oy kullanma gibi olaylara katıldıkları ithamında bulundu. 

  AZİZ NESİN’LİK VAKALAR
  Öğrencilere taş sopa ve kemerle saldırdıkları iddiası karşısında savunma yapmak zorunda bırakılan araştırma görevlileri, bu iddiaları kamera kayıtlarıyla ve tanıklıklarla çürüttüler. Öte yandan yalancı tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine savcılık, özel güvenlik görevlisi İsmail Kahveci’yi dinledi ve bu şahıs, dosyadaki ifadelerini yalanladı, görgüye dayalı bir tanıklığının olmadığını, bu ifadelerin ön incelemeci tarafından yazıldığını ileri sürdü. Savcılık diğer iftiracı tanıklara henüz ulaşamadı.
  Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlilerinden (Eğitim-sen üyesi) Dr. Ceren Akçabay o gün okulda dahi olmadığını ispatladığı için kendisine ceza verilmesine yer olmadığı kararı verdi. Haklarında soruşturma açılan diğer araştırma görevlileriyle beraber hareket eden Oğuz Dorken ve Hülya Dinçer’e de ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.  Rektörlük, Dr. Tolga Şirin ve Eren Paydaş’ın ise, “olaylardan sonra solcu öğrencilerle görüştükleri” ve “olaylar sırasında cep telefonuyla çekim yaptıkları” gerekçesiyle üniversiteden atılmalarını istedi. Soruşturmaya sonradan eklenen bu iddiaya karşı savunması dahi alınmayan Dr. Tolga Şirin ve Ar. Gör. Eren Paydaş’ın kamu görevinden çıkarılması konusu 22 Mayıs’ta YÖK Genel Kurulunda görüşülecek.

  NE DEDİLER?

  Eren Paydaş: “Bir çamur at, izin kalsın vakasıyla karşı karşıyayız. İnanmak kolay değil ama ‘solcu öğrencilerle görüştünüz’ denilerek atılmamız isteniyor. Böyle isnatların sadece sıkıyönetim dönemlerinde olduğunu sanıyordum. Üstelik memlekette artık şeklen de olsa hukuksal tutarlılığın bile önemli olmadığını anladık. Çünkü biz olaylara karışan solcu veya sağcı öğrencilerle görüşmedik. Soruşturma sürecinde bize bu konuda tek bir soru dahi sorulmadı. Zaten kamera kayıtlarında da böyle bir görüşme yapmadığımız ayan beyan ortada. Öte yandan böyle bir görüşme olması halinde dahi bunun nasıl bir suç olduğu, nasıl tahrik ve teşvik anlamına geldiği veya bu konudaki delillerin ne olduğu ortaya konulmamıştır.
  Anladığımız kadarıyla Marmara Üniversitesinde bir tür cadı avı yapılıyor, ancak insan, cadı avı yapılacaksa bile, bunun asgari bir ciddiyetle yapılması gerektiğini düşünüyor. Belli ki birileri ne pahasına olursa olsun bizim üzerimizden diğer öğretim elemanlarını hizaya çekmek ve mesaj vermek istiyor. Zira komplolarla insan harcamak, hesaplaşmaları böyle yürütmek ülkede vaka-i adiye haline geldi. Ancak bu kültürün bilim yapıldığı iddiasındaki yerlere sıçraması çok tehlikeli”

  Dr. Tolga Şirin: “Açıkçası çok şaşkın ve kızgınım. Her insanın lekelenmeme hakkı vardır ve bizim bu hakkımız ihlal edildi. Bir anayasa ve insan hakları hukuku öğretim elemanına İstanbul’un orta yerindeki üniversite bahçesinde kendi öğrencilerine taş, sopa ve kemerle saldırdığı iddiasına karşı savunma yaptırdılar. Sineye çektik, ses etmedik. Hukukçuyuz dedik, tanıklarla, kamera kayıtlarıyla iddiayı çürüttük.  İftira atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu defa da hakkımızdaki absürt iddiayı çürütmek için sunduğumuz kamera kayıtlarına dayanılarak “telefonla kaydetmek” gibi bir suç uyduruldu. İnanılır gibi değil ama gelinen aşamada meslekten atılmamız isteniyor.
  Yaşadığımız pratik gösteriyor ki birileri bizden rahatsız ve üniversiteden atılmamızın derdine düşmüş ve bu keyfiyet de tıkır tıkır işliyor. Oysa hukuk devleti, keyfi yönetimi dışlar ve aynı zamanda hukuk güvenliğini gerektirir. Ancak hiçbir illegal eylemimiz olmamasına ve kendimizden emin olmamıza rağmen, ne idareye ne de yargıya tam olarak güveniyoruz. Bence hep beraber asıl kafa yormamız gereken konu budur. Bu olay özelinde biz, herkesin başına her an her şeyin gelebileceği bir ülkede olduğumuzu bir defa daha tecrübe ettik. Gerçi süreç tamamlanmış değil. Ben hala YÖK’ün bu ayıbı temizleyeceğine inanmak istiyorum.
   
  Basına ve Kamuoyuna;
  Marmara Üniversitesi yönetimi, öğretim elemanları ve idari çalışanları hakkında açtığı soruşturmalarla akademik ve sendikal özgürlükleri tehdit ediyor. Soruşturmaların ve disiplin cezalarının bir caydırma, öç alma ve mimleme aracı olarak kullanıldığı Marmara Üniversitesi’nde son dönemde yaşananlar, ülkenin kamusal alanlarının nasıl bir mayın tarlasına döndüğünü ve bu alanda bulunanların nasıl hareketsiz ve tepkisiz kalmaya zorlandığını gösteriyor. KESK’in çağrısı ile greve katılan akademisyenler üniversiteden atılmak isteniyor. Son olarak ise, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışan beş araştırma görevlisi hakkında “olaylara karışmak” gibi muğlâk bir iddia ile soruşturma açıldı. Soruşturma, iki araştırma görevlisinin, Eren Paydaş ve Tolga Şirin’in dosyalarının ‘kamu görevinden çıkarma’ istemiyle YÖK’e gönderilmesiyle sonuçlandı. Diğer üç araştırma görevlisine ise ceza verilmedi.
  Bu soruşturma, Gezi olaylarının yarattığı tansiyonun her yerde hissedildiği 31 Mayıs 2013 tarihinde, araştırma görevlilerinin, öğrenciler arasında çıkan bir gerginliğe tanık olmaları üzerine başlatılmıştı. Anılan araştırma görevlilerinin yaptıkları tek şey, bahçedeki yüzlerce kişiyle beraber üniversite içine giren çevik kuvvet ekiplerini ve olayları izlemekti. Önce olayların tarafı birkaç öğrenci kendilerine (ilginçtir ki beşi de Eğitim-Sen üyesi olan araştırma görevlilerinin) “taş, sopa, şişe ve kemer kullanarak saldırdığı” şeklinde bir iftirada bulundu. Ardından üniversite yönetimi, araştırma görevlilerini "olay esnasında bahçede bulunmakla ve olaylara karışmış olmakla" suçlayan soruşturma sürecini başlattı. Ne var ki tanık beyanları ve kamera kayıtları sayesinde, araştırma görevlilerinin “olaylara karışmamış” oldukları kabul edilmek zorunda kalındı. Ancak bu defa da iki araştırma görevlisinin dosyası, “olaylar bittikten sonra öğrencilerle görüşmek” ve “olayları cep telefonuyla kaydetmek”  iddiasıyla YÖK’e sevk edildi. Bu iddiaya göre, öğrenci ve üniversite mensupları, eğitimi sekteye uğratacak bir disiplinsizliğe tahrik ve teşvik edilmişlerdi. Şu anda Tolga Şirin ve Eren Paydaş, görevlerinden atılma tehdidiyle karşı karşıyadır.
  Bu olayda, ülkedeki yaygınlaşmış pratiğe uygun şekilde Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki hiçbir güvenceye riayet edilmeden bir soruşturma yürütülmüştür. Bu vahim suçlamanın ciddiye alınması, ortada ithamı kanıtlayan bir tek delil olmamasına rağmen Disiplin Yönetmeliği'ndeki en ağır cezanın talep edilmesi, akademisyenler olarak hepimizin üzerine çöken baskının vardığı tehlikeli boyutu göstermektedir.
  Biz, üniversite içerisinde çıkan gerginliğe tanıklık eden araştırma görevlilerine karşı yürütülen bu soruşturmayı kınıyoruz. Soruşturmanın herhangi bir aşamasında rol almış bütün idarecilerin bu vahim süreçten sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Kampüs içerisinde yaşanan bir gerginliğe tanık olmayı şiddetle ve disiplinsizlikle ilişkilendiren bu soruşturma, bütün üniversite çalışanlarına yönelik bir gözdağıdır. Akademisyenlerin kampüs içerisinde olup bitenleri öğrenme çabaları ve öğrencilerin şiddet görme ihtimaline karşı durma sorumluluğu kriminalize edilmeye çalışılmaktadır. Marmara Üniversitesi idarecilerini bu tehdide bir son vererek bu tür soruşturmalara başvurmaktan vazgeçmeye, YÖK’ü bu mesnetsiz ve vahim soruşturmayı reddetmeye ve bu ülkenin geleceğinden kaygı duyan herkesi de bu olaya tepki göstermeye çağırıyoruz.
  devamını oku >>
 • 07/04/2014
  İkinci Toplantımızın Kitabı Katılımcılara Gönderilecektir.
  Platformumuzun 19-20 Mayıs 2011 tarihlerinde Lefkoşa'da düzenlediği Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi konulu toplantının Yakın Doğu Üniversitesi tarafından aynı adla yayımlanan kitabı, Platform katılımcılarına ücretsiz olarak gönderilecektir. Bu yayından edinmek isteyen meslektaşlarımızın erkutziya@hotmail.com adresine posta adreslerini Nisan ayı sonuna kadar bildirmeleri gerekmektedir. Kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir.   
  devamını oku >>
 • 04/04/2014
  Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi
  Platformumuzun 19-20 Mayıs 2011 tarihlerinde Lefkoşa'da düzenlediği Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi konulu toplantının Yakın Doğu Üniversitesi tarafından aynı adla yayımlanan kitabı sitemize PDF formatında yüklenmiştir. 
  devamını oku >>
 • 06/12/2013
  IV. Toplantımıza ilşkin yeni fotoğraflar

  IV. Toplantımıza ilişkin 84 adet fotoğraf sitemizde "fotoğraflar" bölümüne yüklenmiştir. 
  devamını oku >>
 • 06/12/2013
  III. Toplantı Kitabına sitemizden ulaşabilirsiniz.
  Platformumuzun Türkiye Barolar Birliği ile Eylül 2012 tarihinde Ankara'da düzenlediği "Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması" konulu toplantının kitabı PDF olarak sitemize yüklenmiştir.  
  devamını oku >>
 • 14/11/2013
  IV. Toplantının Fotoğrafları

  8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 4. toplantının fotoğrafları sitemize yüklenmiştir.
  devamını oku >>
 • 12/11/2013
  Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması
  Platformumuzun 29-30 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara'da düzenlediği Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması konulu III. toplantısnın içeriği aynı başlıkla kitap olarak yayımlanmıştır. Türkiye Barolar Birliği yayını olarak çıkan kitap toplantıda sunulan tüm bildirileri, yapılan tartışma, yorum ve değerlendirmeler içermektedir.   
  devamını oku >>
 • 02/11/2013
  ÖNEMLİ: Toplantıya katılamayacak meslektaşlarımız
  Değerli katılımcılar,
  “Hukuk Güvenliği” konulu 4. toplantımızı yakında Ankara’da gerçekleştireceğiz. TBB ve Ankara Barosu’nun desteği sayesinde bu toplantı için 107 meslektaşımız konaklama imkanından yararlanmaktadır. Bu meslektaşlarımızın listesi web sitemizde yayımlanmıştır. Sizlerden ricamız toplantıya katılmanız için bir engel çıkması durumunda bizleri derhal haberdar etmeniz. Böyle bir durumda, katılamayacak meslektaşlarımız için otelde ayırtılan odayı, kontenjan dolduğu için konaklama başvurusunu kabul edemediğimiz bir başka meslektaşımıza verebiliriz. Ayrıca toplantının ikinci günü ögle yemeğine katılamayacak meslektaşlarımızın da en geç birinci günün akşamında toplantı hazırlık komitesinden bir meslektaşımıza durumu bildirmesi önem taşımaktadır. Bu konuda göstereceğimiz özen, toplantımıza maddi - manevi büyük destek sağlayan TBB ve Ankara Barosu’nu gereksiz bazı giderleri ödemekten kurtaracaktır.
  Toplantımıza katılamayacak meslektaşlarımızın otel rezervasyonu iptali için Selda Çağlar’ı (scaglar@trakya.edu.tr) bilgilendirmeleri gerekmektedir. (Web sitemizdeki iletişim formunu veya e-posta adresimizi de kullanabilirsiniz) Bu konudaki bilgilendirmeyi mümkün olan en kısa süre içinde yapacağınıza inanıyor ve dikkatiniz için teşekkür ediyoruz. 
  devamını oku >>
 • 30/10/2013
  Katılım Sertifikası
  Değerli meslektaşlarımız,
  IV. toplantımızın tüm katılımcıları için "Katılım Sertifikası" hazırlanmıştır. Toplantıya fiilen katılan meslektaşlarımıza sertifikaları ikinci gün verilecektir. Toplantı katılımcılarına teşekkür ifadesi içeren bu belgenin ulaşım giderlerini kendi kurumundan karşılamak isteyen meslektaşlarımız için de yararlı olacağını düşünüyoruz. Önceki toplantılardan edindiğimiz deneyim, bazı katılımcılarımızın, belge karşılığında kendi kurumlarından ulaşım giderlerini karşıladıkları yönündedir.
  devamını oku >>
 • 25/10/2013
  Katılım ve Konaklama Listeleri Kesinleşti
  Değerli meslektaşlarımız,
  Platformumuzun 4. toplantısına katılacakların listesine "Toplantılar-2013-Tartışmacılar" sayfasından ulaşabilirsiniz. Ankara'da konaklama talep eden 107 meslektaşımızın otel rezervasyonları gerçekleştirilmiştir. Konaklama listesi yukarıda belirtilen sayfada, katılımcılar listesinin altındadır. 
  devamını oku >>
 • 20/10/2013
  Bildiri metni: Doç. Dr. Funda Başaran Yavaşlar
  Değerli meslektaşlarımız, 
  8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz "Hukuk Güvenliği" konulu toplantıda Doç. Dr. Funda Başaran Yavaşlar tarafından sunulacak bildiri metni sitemizde yayımlanmıştır. "Hukuki Güvenlik İlkesinin Bir Alt İlkesi Olarak Vergi Hukukunda Yasallık İlkesi" başlıklı bildiriyi "Toplantılar" bölümünden indirebilirsiniz. 
  devamını oku >>
 • 08/10/2013
  Konaklama Listesi
  Değerli meslektaşlarımız,
  IV. toplantımızın katılımcı listesini (176 kişi) daha önce web sitemizde yayımlamıştık. Bugün konaklama talep eden katılımcılarımızın kalacakları otelleri gösteren listeyi de yayımlıyoruz. Her iki listenin de çok uzun olması nedeniyle, aynı sayda yayımlanması mümkün olmadı. Katılımcılar (bildiri sahipleri, yorumcular, tartışmacılar ve dinleyiciler) listesi toplantı programının altına alınmıştır. Tartışmacılar başlıklı sayfada konaklama listesi yayımlanmaktadır. Lütfen her iki listeyi de kontrol ediniz ve muhtemel yanlışlıklar için bizi uyarınız. 
  devamını oku >>
 • 07/10/2013
  Bildiri metni: Yrd. Doç. Dr. Selda Çağlar
  Değerli meslektaşlarımız, 
  8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz "Hukuk Güvenliği" konulu toplantıda Yrd. Doç. Dr. Selda Çağlar tarafından sunulacak bildiri metni sitemizde yayımlanmıştır. "Hukuk Devleti Açısından Hukuki Belirlilik - Hukuk Güvenliği İlişkisi" başlıklı bildiriyi "Toplantılar" bölümünden indirebilirsiniz. 
  devamını oku >>
 • 06/10/2013
  Bildiri metni: Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu
  Değerli meslektaşlarımız, 
  8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz "Hukuk Güvenliği" konulu toplantıda Doç. Dr. Tuğrul Katoğlu tarafından sunulacak bildiri metni sitemizde yayımlanmıştır. "Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından Hukuki Güvenlik İlkesi" başlıklı bildiriyi "Toplantılar" bölümünden indirebilirsiniz.  
  devamını oku >>
 • 23/09/2013
  IV. Toplantı Katılımcılarının Listesi
  Değerli meslektaşlarımız,
   
  8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz HUKUK GÜVENLİĞİ başlıklı toplantıya katılacağınızı bildirmenizden büyük memnuniyet duyduk.
   
  Platformumuzun sürekli çalışan bir sekreteryası olmadığından, katılım beyanınızı aldığımıza dair sizleri bilgilendirmemizde bazı aksaklıklar olduğunun farkındayız. Yeni açılan web sitemizin bu eksikliği gidereceğini ve iletişimimizi daha sağlıklı kılacağını ümit ediyoruz.
   
  Bundan böyle toplantılarla ilgili iletişimimizi ağırlıklı olarak web sitesi üzerinden gerçekleştireceğimiz için lütfen web sitemizdeki duyuruları takip ediniz ve 2013 toplantısı kısmında "Tartışmacılar" başlığı altında verilen listeden adınızı kontrol ediniz.
   
  IV. Toplantı veya genel olarak Platformumuzun faaliyetleri ile ilgili sorularınızı bize iletebilir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bunun için sitemizdeki formları kullanabilirsiniz.    
   
  Ankara'da konaklama talebinde bulunan katılımcıların otel rezervasyonlarına ilişkin bilgiler ve kesinleşen listeler sitemizde daha sonra duyurulacaktır. 

  devamını oku >>
 • 01/09/2013
  Dördüncü Toplantı ile İlgili Gelişmeler
  Değerli meslektaşlarımız,
  8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenleyeceğimiz “Hukuk Güvenliği” konulu toplantının hazırlıkları sürmektedir. Ankara’da iki gün konaklama talebinde bulunan üyelerimizin talepleri imkanlar ölçüsünde karşılanacaktır. Kesinleşen konaklama listesi Ekim ayı içinde sitemizde duyurulduğunda, lütfen bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. 
  devamını oku >>
 • 15/08/2013
  KHP ikinci toplantı kitabı yayımlandı.
  Platformumuzun 19-20 Mayıs 2011 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte Kıbrıs’ta düzenlediği “Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi” konulu toplantı içeriği, aynı başlıkla kitap olarak yayımlanmıştır. Ağustos 2013’te üniversite yayını olarak çıkan kitap, toplantıda sunulan tüm bildirileri, yapılan yorum, değerlendirme ve konuşmaları içermektedir.
  devamını oku >>
 • 05/07/2013
  Dördüncü Toplantı için Davet Yazısı
  Değerli Meslektaşlarımız,
   
  Kamu Hukukçuları Platformu’nun (KHP) dördüncü toplantısının, 8 - 9 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşeceğini sizlere bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu amaçla hazırladığımız proje taslağı Ankara Barosu’nca kabul edilmiştir. Başta Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU olmak üzere Baro Yönetimine teşekkür ediyoruz. Toplantımızın ana başlığı “Hukuk Güvenliği” olarak belirlenmiştir. Alt başlıklar ve bildiri sahipleri sunum sırasına göre aşağıdaki gibidir. (Başlıklar daha sonra bildiri sahiplerince somutlaştırılabilir):

   
  1) Yrd. Doç. Selda ÇAĞLAR
       “Hukuk Devleti Açısından Hukuki Belirlilik -  Hukuk Güvenliği İlişkisi”
   
  2) Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU
                    “Ceza Hukuku ve Uygulamasında Hukuk Güvenliği”
   
  3) Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
       “Vergi Hukukunda Hukuk Güvenliği”
   
  Bu bildirilerin ilk metinleri, her zamanki gibi toplantıdan bir ay kadar önce katılım beyanında bulunan arkadaşlarımıza ulaşmış olacak.
   
  Ankara Barosu’nca benimsenmiş bulunan projemize göre: 07 ve 08 Kasım 2013 akşamı olmak üzere iki günlük konaklama gideri, toplantı süresince verilecek yemek vb. giderler,  Ankara Barosu’nca karşılanacak. Ancak, yol giderleri ne yazık ki kısmen de olsa karşılanamıyor. Bu konuda uçakla gelecek arkadaşlarımızın giderlerini makul ölçüde tutmaları, ancak erken bilet alma yoluyla mümkün olabilir. Ayrıca Ankara’ya eşleriyle birlikte gelecek olanların, eşleriyle ilgili konaklama ek giderlerinin de kendilerince karşılanması gerekmektedir. Konaklama giderlerini en aza indirmek üzere Ankara’da özel konaklama olanağına sahip arkadaşlarımızın, bu imkânı kullanmalarını rica ediyoruz. Ayrıca, aynı odada kalmayı gönüllü kabul edip bize bildiren arkadaşlarımızın, toplantının organizasyonuna büyük kolaylık ve  katkı sağlamış olacaklarını da belirtmek isteriz. Konuşmaların banda alınması, bant çözümleri ve yayın aşamalarının tüm giderleri Ankara Barosu’nca karşılanacaktır.
   
   Toplantı hazırlıklarının doğru planlanabilmesi için, arkadaşlarımızın en geç 26 Temmuz 2013 tarihine kadar toplantıya katılıp katılmayacakları bilgisini KHP_2013@yahoo.com.tr adresine; bir örneğini de cc olarak oktayuygun@yahoo.com adresine göndermelerini rica ediyoruz.
   
  Adres listemizi elimizden geldiği ölçüde güncelleştirmeye çaba gösterdik. Ama internet sayfalarının güncellemelerindeki gecikmelerden ya da bu sayfalara yansıtılmamış olan değişikliklerden dolayı bazı adreslere ulaşamamış olmamız büyük olasılık dahilindedir. Bu nedenle sizlerden ricamız, toplantımızın duyurusunu kendi fakültenizde/kurumunuzda kendi olanaklarınızla bir kez daha ilgili meslektaşlarımıza iletmenizdir.
   
  KHP Dördüncü toplantısına katılmanız bizleri mutlu edecektir. Selam, sevgi ve saygılarımızla. 05.07.2013
   
   
  Prof. Dr. Fazıl Sağlam  -  Prof. Dr. Oktay Uygun
  Kamu Hukukçuları Platformu Girişim ve İcra Kurulu Adına
  devamını oku >>
 • 20/09/2010
  Dördüncü Toplantının Programı Kesinleşti.
  Değerli meslektaşlarımız,
  8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz “Hukuk Güvenliği” konulu dördüncü toplantımızın programı kesinleşmiştir. Program içeriğine web sitemizin ana sayfasından ulaşabilirsiniz.
   
  İki günlük toplantımızın akademik boyutu dört bölümden oluşmaktadır. Sırasıyla, 1) Bildiriler, 2) Yorumlar, 3) Tartışma, 4) Değerlendirme.
   
  Bildirler ve yorumlar bölümünde hukuk güvenliği konusu anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku ve mali hukuk açısından incelenecektir. Tartışma bölümünde katılımcılarımızın soru, değerlendirme, yorum ve eleştirileriyle konuyu farklı hukuk disiplinleri açısından ele alarak toplantımızı daha da zenginleştireceğine inanıyoruz.
   
  Bildiri sahipleri, yorumcular, katılımcılar ve dinleyicilerin toplantılara katkısını düzenleyen kurallar için sitemizde yer alan “Toplantı Yönetim Yönergesi”ne bakabilirsiniz.
   
  Kamu Hukuku Platformu toplantılarının bir özelliği de, kamu hukukçularının tanışmasına vesile olmasıdır. Bu amaçla toplantıda verilen çay-kahve araları 30’ar dakika, ogle yemeği birbuçuk saat olarak belirlenmiştir. İlk günün akşamı için düzenlenen kokteylin de meslektaşlarımızın tanışmasına, görüş alışverişinde bulunmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
  devamını oku >>
“HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ”
2024 KHP SEMPOZYUMU DUYURUSU VE BİLDİRİ ÇAĞRISI
İnsan hakları, hukuk devleti ve demokrasi konusunda ortaya çıkan anayasal, yasal, idari ve yargısal sorunları, günlük siyasetten bağımsız olarak yılda bir kez tartışmak ve değerlendirmek üzere anayasa, genel kamu, idare, vergi ve ceza hukuku alanlarında çalışan kamu hukuku öğretim elemanları ile "insan hakları" , "hukuk devleti" ve "demokrasi" alanlarında çalışan diğer disiplinlerden en az doktora düzeyinde akademisyen ve hukukçuların katılımına açık geleneksel Kamu Hukukçuları Platformu Sempozyumu’nun On İkincisi bu yıl  18 Ekim 2024 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Sempozyum'un yeri program ile birlikte duyurulacaktır.

Sempozyum, Kamu Hukukçuları Platformunun kuruluş ve etkinliklerine temel teşkil eden “insan hakları-hukuk devleti ve demokrasi”yi etkileyen/zayıflatan güncel hukuki konu ve sorunları tartışmaya açma geleneğine uygun olarak Türkiye’de bir süredir var olan, fakat yakın dönemde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasıyla yoğunluğu artan bir tehdit haline dönüşen “HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ” konusuna hasredilmiştir.
Hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim, ulusal makamlara etkili başvuru yapabilme, adil yargılanma ve yargı kararlarının yerine getirilmesini isteme haklarını da içeren geniş kapsamlı bir özgürlüktür ve özgürlüğün etkin kullanımını sağlama yükümlülüğü de devlete aittir.  Devletin bu yükümlülüğü göz önüne alındığında, yasama, yürütme ve yargı erkleri eliyle özgürlüğün kapsamının daraltılmasına, etkin kullanımının azaltılmasına, anayasal güvencelerin hiçe sayılmasına neden olan tutum ve işlemlerin geniş bir perspektiften çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği açıktır.
Bu kapsamda 2024 KHP Sempozyumunda “hak arama özgürlüğünün etkisizleştirilmesi” konusunun aşağıdaki alt başlıklara uygun olarak etraflıca tartışılması hedeflenmektedir:  
 1. Hak arama özgürlüğünün yasama aracılığıyla etkisizleştirilmesi
 • Uygulamakla tükenen kanunlar ve olağan/olağanüstü dönem KHK’ları
 • Anayasa m.13 uyarınca kanunilik ilkesine aykırı ve/ya hakkın özünü zedeleyen/ölçüsüz sınırlama getiren kanunlar
 • Yasamanın AYM’nin -başta pilot kararları olmak üzere- iptal kararlarının gereğini yerine getirmemesi
 1. Hak arama özgürlüğünün yürütme/idare aracılığıyla etkisizleştirilmesi
 • Yargı kararlarının uygulanmaması/ gereğinin yerine getirilmemesi (özellikle KHK’larla veya değişik 375 sayılı kanuna dayanarak görevden alınan, malvarlığına-pasaportuna el konulan, özlük hakları zarara uğratılan kişilere ilişkin yargı kararlarının uygulanmaması/geç uygulanması
 1.  Hak arama özgürlüğünün yargı aracılığıyla etkisizleştirilmesi
 • AYM’nin bireysel başvuru kararlarının yerine getirilmesine karşı direnç gösteren yargı
 • AYM’nin temel hak ve özgürlükler ile hukuk devletini koruma işlevinin etkisizleştirilmesi
 
Yukarıda belirtilen konu başlıklarına göre en az “Doktor” unvanlı meslektaşlarca hazırlanacak bildiri özetlerinin az 500 en fazla 750 kelimeden oluşması, bildirinin konusunu oluşturan temel sorunsalı açıkça ortaya koyması, bu sorunsalın nasıl ele alınacağını belirtmesi ve özgün nitelik taşıması beklenmektedir.
Bildiri özetinde ad, soyadı, akademik unvan, varsa kurum bilgileri ile iletişim ve e-posta yer almalıdır.
 
Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 15 Mart 2024.
Bildiri özetlerinin gönderileceği e-posta: khp2024@ozyegin.edu.tr
Sempozyum ile ilgili tüm bilgilere kamuhukukçulariplatformu.org adresinden ulaşılabilir.
Bildiri özetleri ve tam metin bildirilerinin kabulü kör hakem değerlendirilmesi sonucunda belirlenecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum duyurusu ve bildiri özeti çağrısı 29 Ocak 2024 Pazartesi  
Bildiri özeti gönderimi için son gün 15 Mart 2024 Cuma  
Kör hakem değerlendirilmesi sonucu kabul edilen özetlerin duyurulması ve bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı – Sempozyum takviminin duyurusu 25 Mart 2024 Pazartesi  
Bildiri tam metni gönderimi için son gün 1 Temmuz 2024 Pazartesi  
Kör hakem Değerlendirmelerinin Tamamlanması 5 Ağustos 2024 Pazartesi  
Tüm süreçleri tamamlanmış bildirilerin kamuhukukculari.org sitesine yüklenmesi ve Sempozyum programının duyurusu 2 Eylül 2024 Pazartesi  
SEMPOZYUM 18 EKİM 2024 CUMA  

 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
(Son Soyadı sırası ile)
 
Sempozyum Bilim Kurulu
(Son Soyadı sırası ile)
 

Prof. Dr. Selda Çağlar
Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi
Doç. Dr. Ozan Ergül
Doç. Dr. M. Altan Heper
Prof. Dr. Didem Köse
Doç. Dr. Burak Öztürk
 
 
 
Prof. Dr. Gülsün A. Aygörmez
Doç. Dr. Hamide Bağçeci
Prof. Dr. B. Süheyl Batum
Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu
Dr. Öğr. Özge Yücel Dericiler
Dr. Öğr. Üyesi H. Alphan Dinçkol
Prof. Dr. Kemal Gözler
Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Melda Köse
Prof. Dr. Erdal Onar
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Dr. Öğr. Üyesi Aras Türay
Prof. Dr. Oktay Uygun
Prof. Dr. Ahmet Yayla
Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
 

Bildiriler Hazırlık Komitesi Konuşmacılar Program Tartışmacılar
Kuruluş
Kamu Hukukçuları Platformu demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konuları üzerinde çalışan kamu hukukçuları tarafından 2009 yılında kuruldu.
 
Ülkemizde kamu hukukçularını buluşturan, geleneklerini oluşturmuş, ciddi, saygın ve etkili örgütlenmeler henüz yeterince gelişmemiştir. Bu durum bir yandan kamu hukukçularının kamuoyunu ve siyaseti bilimsel gerekler doğrultusunda etkileme gücünü zayıflatmakta, diğer yandan, genç kuşaklar bakımından kamu hukuku dallarının cazibesini azaltmaktadır. Bu tespitler etrafında bir araya gelen bir grup öğretim üyesi, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Fazıl Sağlam’ın öncülüğünde, tüm kamu hukukçularını bu konu üzerinde düşünmeye ve çözümler üretmeye davet eden bir toplantı düzenlemiştir. 03 Nisan 2009 tarihinde Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıya katılan aşağıda isimleri yazılı 58 kişi, Kamu Hukukçuları Platformunun oluşturulması kararını almış, Platformun amacını, ilkelerini ve başlıca faaliyet biçimlerini belirlemiştir. Aynı toplantıda Platform adına hareket edecek Girişim ve İcra Kurulu da seçilmiştir.           

 
Kuruluş Toplantısına Katılan Kamu Hukukçuları
 (03.04.2009, Maltepe Üniversitesi, İstanbul)
 
(Alfabetik Sırayla)
 
 1. Doç. Dr. Abdurrahman Eren, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 2. Ar. Gör. Ahmet Kalafat, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ABD
 3. Ar. Gör. Ahmet Yağlı,  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku, ABD
 4. Prof. Dr. Aydın Aybay, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı
 5. Prof. Dr. Ayferi Göze, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku, ABD
 6.  Ar. Gör. Aysun Altunkaş, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku, ABD
 7. Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 8. Ar. Gör. Burak Çelik, Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,  Anayasa Hukuku ABD
 9. Ar. Gör. Burak Gemalmaz: İ.Ü. Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku ABD
 10. Prof. Dr. Cem Eroğul, A.Ü. SBF Anayasa Hukuku ABD
 11. Prof. Dr. Devrim Ulucan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 12. Ar. Gör. Didem Yılmaz, Galatasaray Üniversitesi, Anayasa Hukuku ABD
 13. Prof. Dr. Dilek Yılmazcan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vergi Hukuku ABD
 14. Doç. Dr. Ece Göztepe, Bilkent Üniverstesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 15. Ar. Gör. Elif Oral, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk ABD
 16. Yrd. Doç. Erdal Abdülhakimoğulları, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF
 17. Doç. Dr. Faruk Bilir,  Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 18. Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 19. Prof. Dr. Gencay Şaylan,   Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC
 20. Ar. Gör. Hamide Tacir, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 21. Ar. Gör. Hasan Vural, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 22. Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD
 23. Yrd. Doç. Hüseyin Özcan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD, 
 24. Prof. Dr. İsa Eşme; YÖK Üyesi, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 25. Yrd. Doç. Dr. Kasım Karagöz, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD        
 26. Prof. Dr. Kemal Gözler: Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 27. Dr. Kemal Şahin,  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku ABD
 28. Yrd. Doç. Kerem Altıparmak, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 29. Ar. Gör Melda Marduç: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku, ABD,
 30. Ar. Gör. Muhammed Erdal, Yakın Doğu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 31. Dr. Murat Sevinç, A.Ü. SBF Anayasa Hukuku,
 32. Doç Dr. Murat Yanık, İ.Ü.Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 33. Doç. Dr. Müslüm Akıncı, Kocaeli Üniverstesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD
 34. Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu,  YÖK Üyesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı,
 35. Ar. Gör. Nilay Arat, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ABD
 36. Prof. Dr. Oktay Uygun, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku ABD
 37. Ar. Gör. Dr. Oya Boyar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD,
 38. Doç. Dr. Ozan Erözden, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 39. Doç. Dr. Ömer Anayurt, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 40. Ar. Gör. Ömür Aydın, İstanbul Üniversitesi SBF Anayasa Hukuku ABD
 41. Prof. Dr. Öner Eyrenci, Doğuş Üniversitesi İş Hukuku ABD
 42. Ar. Gör. Özen Ülgen, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Anayasa Hukuku ABD
 43. Prof. Dr. Rona Aybay: Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi, Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı
 44. Prof. Dr. Sait Güran, Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ABD
 45. Ar. Gör. Selcen Ataç, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku ABD
 46. Ar. Gör. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi
 47. Doç. Dr. Selin Esen,  AÜ. SBF Anayasa Hukuku ABD
 48. Doç. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu,  İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ABD
 49. Ar. Gör. Serkan Yolcu, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 50. Serruh Kaleli, Anayasa Mahkemesi Üyesi
 51. Doç. Dr. Sevtap Yokuş, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD
 52. Ar. Gör. T. Sönmez Küçük, Yeditepe Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 53. Prof. Dr. Turan Yıldırım, Marmara Üniversitesi İdare Hukuku ABD
 54. Ar. Gör. Ulaş Karan,  Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD
 55. Prof. Dr. Ülkü Azrak, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD
 56. Yrd. Doç. Yıldıray Sak, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ABD
 57. Prof. Dr. Yıldırım Uler, Yakındoğu Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dekanı,
 58. Doç. Dr. Yüksel Metin, Süleyman Demirel Üniversitesi İİFB 
 
devamını oku >>
İZ BIRAKANLAR
Bu bölüm kamu hukukumuzun gelişimine yayınları ve faaliyetleri ile önemli katkıda bulunmuş, artık aramızda bulunmayan kamu hukukçularımızın tanıtımına ayrılmıştır. Burada yer almasını istediğiniz kamu hukukçularımıza ait dokümanları bize ulaştırarak veya sitemizde halen yer alan kamu hukukçularımız ile ilgili düşüncelerinizi, anılarınızı, fotoğraflarınızı paylaşarak bu değerli insanlarımızın genç kuşaklara daha iyi tanıtılmasına katkıda bulunabilirsiniz.
devamını oku >>
FOTOĞRAF GALERİSİ
Bu site Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün mali katkılarıyla hazırlanmıştır. 2013